Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Plaće i zapošljavanje > Obračun plaća (obrasci, upute...) >> Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini ( Narodne novine broj: 94/2009 01.08.2009.)

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini ( Narodne novine broj: 94/2009 01.08.2009.)

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2365

Na temelju članka 45. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01), ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2009. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini (»Narodne novine«, broj 153/08, 37/09 i 56/09) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici i namjenski prihodi dodaje se:

»1.11. Prihodi po posebnim propisima

– 1902

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke,

– 1988

Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

1.11.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Uplatitelji pravne osobe u polje »model« upisuju broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti upisan.«

U istoj glavi i istoj točki pod 1.1.5. Pristojbe i naknade, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 5215 tako da glasi:

»– 5215

Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,«.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja pod 1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti iza brojčane oznake vrste prihoda 8737 umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se:

»– 8745

Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu.«

U podtočki 1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« iza vrste prihoda 8729 briše se »i 8737« i dodaje », 8737 i 8745«.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava iza brojčane oznake vrste prihoda 4405 umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

»– 4413

Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškova postupka, koju obavlja Porezna uprava.«

U istoj glavi u točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA iza podtočke 2.1.5. Pomoći županijama, dodaje se:

»2.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4600

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava,

– 4618

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje, koju obavlja Porezna uprava.«

Dosadašnja podtočka 2.1.6. postaje 2.1.7. U podtočki 2.1.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«, mijenja se stavak prvi i glasi:

»Za uplatu na propisane račune za brojčane oznake iz točke 2.1.1. i točke 2.1.6. uplatitelji pravne osobe u polje »model« upisuju broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti upisan. Uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti upisan.«

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.1.5. Pomoći gradovima i općinama, dodaje se:

»3.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4804

Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava.«

Dosadašnja podtočka 3.1.6. postaje 3.1.7. U podtočki 3.1.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« mijenja se stavak prvi i glasi:

»Za uplatu na propisane račune za brojčane oznake iz točke 3.1.1. i točke 3.1.6. uplatitelji pravne osobe u polje »model« upisuju broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0). Podatak treći može i ne mora biti upisan. Uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave (13 znamenaka). Podatak treći može i ne mora biti upisan.«

II.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA podtočki 1.2. Boravišna pristojba dodaju se računi:

1001005-1703904749

BRODSKI STUPNIK

Boravišna pristojba

1001005-1711847048

GARČIN, TRNJANI

Boravišna pristojba

1001005-1730947042

ORIOVAC, LUŽANI

Boravišna pristojba

1001005-1737204748

REŠETARI

Boravišna pristojba

1001005-1738804746

SIBINJ

Boravišna pristojba

1001005-1739704740

SLAVONSKI ŠAMAC

Boravišna pristojba

1001005-1747604748

VELIKA KOPANICA

Boravišna pristojba

1001005-1716304742

JAKOVLJE

Boravišna pristojba

III.

U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.3. u tablici pod brojem 1. iza teksta Porez na dobit dodaju su brojčane oznake »1902, 1988, 4413 i 8745,». U istoj tablici pod brojem 3. iza brojčane oznake 6327 dodaje se », 4600 i 4618«, a pod brojem 4. iza brojčane oznake 6718 dodaje se »i 4804«.

IV.

Izmijenjen je Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (koji su promijenili banku) – prilog 1, Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite potrebe (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) – prilog 3.

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-01-640

Urbroj: 513-05-02/08-12

Zagreb, 28. srpnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE PRORAČUNA ŽUPANIJA I GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA

– za uplatu javnih prihoda -

Naziv

Županije/grada/općine

Broj računa

Oznaka

Grada/

općine

Mjerodavna ispostava

Porezne uprave

 

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Bjelovaru)

 

VELIKA PISANICA

2340009 – 1847800004

478

BJELOVAR

 

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

 

MOSLAVINA PODRAVSKA

2340009 – 1827100008

271

DONJI MIHOLJAC

 

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

 

TORDINCI

2407000 – 1845800000

458

VINKOVCI

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

Brojčana oznaka vrste
prihoda

Modeli

 

21

22

23

24

26

27

28

29

62

63

64

65

66

 

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

1902

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1988

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4413

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8745

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

B. Vlastiti prihodi županijskih proračuna

4600

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4618

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

C. Prihodi gradskih i općinskih proračuna

4804

21

22

-

-

-

-

-

-

-

-Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm