Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Uplatni računi >> Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini

U «Narodnim novinama» 2/11 objavljena je NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2011. GODINI

MINISTARSTVO FINANCIJA

32

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/10), ministrica financija izdaje

NAREDBU

O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2011. GODINI

I.
OPĆE ODREDBE

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa županija i gradova/općina nalazi se u Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama, koji je sastavni dio ove Naredbe (Prilog 1).

Račun za novoosnovanu općinu formira se od dvaju dijelova koji su međusobno odvojeni: vodećega broja banke i broja računa u banci. Broj računa u banci određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće su tri znamenke oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja je znamenka kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, banka gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od dvaju dijelova, koji su međusobno odvojeni: vodećega broja banke i broja računa u banci. Broj računa u banci određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku »18«, iduće su tri znamenke oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule, iduće dvije znamenke određuje banka, a posljednja je znamenka kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Zajednički prihodi proračuna uplaćuju se na račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. Računi se sastoje od dvaju dijelova koji su međusobno odvojeni: vodećega broja banke i broja računa u banci. Vodeći broj banke je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi se dio računa sastoji od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku »17« – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, iduće su tri znamenke oznaka grada/općine, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Za prepoznavanje vrste prihoda koji se plaća i uplatitelja obvezatno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima »model« i »poziv na broj odobrenja« prema brojčanim oznakama koje su dane u Prilogu 3 i Prilogu 4, koji su sastavni dio ove Naredbe. Sastavni je dio Naredbe i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda, Prilog 2.

Uplate na račune iz ove Naredbe izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava.

Uplate na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se osim preko Nacionalnoga klirinškog sustava izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

II.
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati vlastitih prihoda proračuna države, županija, gradova i općina na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu OIB), što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. OIB sastoji se od 11 znamenaka, a posljednja znamenka predstavlja kontrolni broj izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10«.

Do 31. ožujka 2011. godine pravne osobe mogu za uplatu vlastitih prihoda proračuna na nalozima za plaćanje u polje »model« upisivati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka s vodećom 0).

Do 31. ožujka 2011. godine fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, građani i strani državljani mogu za uplatu vlastitih prihoda proračuna na nalozima za plaćanje u polje »model« upisivati broj modela »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun 1001005 –1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

1.1. Opći prihodi i primici i namjenski prihodi

Brojčane oznake vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

1.1.1. Porez na promet

– 1007

Porez na promet proizvoda i usluga,

– 1015

Poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.

1.1.2. Porez na dodanu vrijednost

– 1201

Porez na dodanu vrijednost,

– 1228

Porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnika.

1.1.3. Posebni porezi i trošarine

-1040

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove,

– 1058

Trošarina na energente,

– 1066

Trošarina na alkohol,

– 1074

Trošarina na pivo,

– 1082

Poseban porez na bezalkoholna pića,

– 1090

Trošarina na duhanske proizvode,

– 1104

Poseban porez na kavu,

– 1112

Poseban porez na luksuzne proizvode,

– 1120

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti,

– 1139

Porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

Obveznici uplate posebnog poreza: na naftne derivate, na alkohol, na pivo i na duhanske proizvode, za koje je obveza plaćanja posebnog poreza nastala do dana stupanja na snagu Zakona o trošarinama (»Narodne novine« broj 83/09), pri uplati tog poreza u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku trošarine. U nastavku upisuju svoj OIB što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava ili do 31. ožujka 2011. godine matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

1.1.4. Igre na sreću

– 3000

Dobit od lutrijskih igara na sreću,

– 3034

Naknada za priređivanje prigodnih jednokratnih igara na sreću,

– 3042

Mjesečna naknada za priređivanje klađenja,

– 3050

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,

– 3085

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,

– 3093

Naknada za plombiranje automata za igre na sreću,

– 3107

Posebna sredstva ostvarena na javnom natječaju prodajom nepodijeljenih nagrada,

– 3115

Naknada za mjesečne nadzorne markice,

– 3123

Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u automat-klubu,

– 3131

Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću,

– 3140

Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću,

– 3158

Porez na dobitke od igara klađenja,

– 3166

Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću u casinima,

– 3174

Godišnja naknada za priređivanje igara klađenja.

Za uplate s oznakom vrste prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115, 3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje »model« uplatitelji poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda, te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Za uplate s oznakom vrste prihoda 3042, 3050, 3085, 3123, 3166 i 3174 na nalozima za plaćanje u polje »model« obveznici uplate upisuju broj modela »26«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda, kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći identifikator 19 ili do 31. ožujka 2011. godine kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku te kao podatak treći identifikator 19.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste prihoda 3000, 3034, 3093, 3107, 3115, 3131, 3140 i 3158 na nalozima za plaćanje u polje »model« uplatitelji pravne osobe mogu upisati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda, te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »22«. Tada na nalozima za plaćanje u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda, te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.1.5. Pristojbe i naknade

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.1.5. Pristojbe i naknade

1.1.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 5002 do 5932 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka

1.1.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 6009 do 6173 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna

1.1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 5088 do 9784 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje poziv na broj odobrenja« upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja

1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

1.2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste doprinosa 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354 i 8362 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje upisuju u polje »model« broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303, 8338 i 8346 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8311, 8320, 8346, 8354 i 8362 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354 i 8362 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »66« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance. Za vrste doprinosa 8109, 8117, 8150, 8249, 8290, 8303,8338 i 8346 kao podatak treći upisuju oznaku identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 odnosno 3 znamenke bez kontrolnog broja). Za vrste doprinosa 8125, 8141, 8214, 8311, 8320, 8346, 8354 i 8362 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka za prijenos sredstava s računa 1001005-1700036001 u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »21«, a u polju »poziv na broj odobrenja« podatak prvi je brojčana oznaka vrste doprinosa i podatak drugi – broj 03205991.

Od 1. travnja 2011. godine za prijenos sredstava s računa 1001005-1700036001 u korist propisanog računa s brojčanom oznakom vrste doprinosa 8281 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »68«, a u polju »poziv na broj odobrenja« podatak prvi je brojčana oznaka vrste doprinosa i podatak drugi – broj 18683136487.

1.2.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.2.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8400 do 8842 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje upisuju u polje »model« broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8400 do 8842 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »66« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se uplaćuje, te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.2.3. Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

– 8559

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

– 8567

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

– 8575

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca strana predstavništva i međunarodne organizacije,

– 8591

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

– 8613

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8621

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

– 8699

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

– 8818

Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – za osobe osigurane u određenim okolnostima.

1.2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8559 do 8818 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8559 do 8818 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »66« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa koji se uplaćuje, te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

– 8702

Doprinos za zapošljavanje od obveznika plaćanja pravne i fizičke osobe,

– 8729

Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

– 8737

Doprinos za zapošljavanje naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

– 8745

Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu.

1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8702 do 8745 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste doprinosa od 8702 do 8745 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »66« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku doprinosa koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

 

– 7129

035

Prihodi od prodanih proizvoda,

– 7129

043

Prihodi od prodaje robe.

– 7129

051

Prihodi od pruženih usluga

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »65«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za kojeg je prihod namijenjen (najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj izračunan po standardu ISO 7064 »Modul 11, 10«, prva znamenka ne može biti »0«). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.4. Pomoći

1.4.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

 

– 7188

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada,

– 7188

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,

– 7188

035

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,

– 7188

043

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

1.4.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

 

– 7285

019

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,

– 7285

027

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,

– 7285

035

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,

– 7285

043

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,

– 7285

051

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,

– 7285

060

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

– 7285

078

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

– 7285

086

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

1.4.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

 

– 7587

019

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

– 7587

027

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,

– 7587

035

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,

– 7587

043

Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,

– 7587

051

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije,

– 7587

060

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

– 7587

078

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

– 7587

086

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

1.4.4. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate prihoda od pomoći na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »65«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za kojeg je pomoć namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj izračunan po standardu ISO 7064 »Modul 11, 10«, prva znamenka ne može biti »0«). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.5. Donacije

1.5.1. Tekuće donacije

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

 

– 7099

019

Tekuće donacije od fizičkih osoba,

– 7099

027

Tekuće donacije od neprofitnih organizacija,

– 7099

035

Tekuće donacije od trgovačkih društava,

– 7099

043

Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

1.5.2. Kapitalne donacije

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

 

– 7595

019

Kapitalne donacije od fizičkih osoba,

– 7595

027

Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija,

– 7595

035

Kapitalne donacije od trgovačkih društava,

– 7595

043

Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

1.5.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate prihoda od donacije na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »65«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda (4 znamenke uključujući i kontrolni broj), kao podatak drugi odgovarajuća podvrsta prihoda (3 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak treći redni broj iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za kojeg je donacija namijenjena (najviše do 5 znamenaka uključujući i kontrolni broj izračunan po standardu ISO 7064, »Modul 11, 10« prva znamenka ne može biti »0«). Podatak četvrti može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

– 7030

Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

– 7056

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

– 7072

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme,

– 7269

Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane,

– 7277

Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske,

– 7501

Prihodi od prodaje materijalne imovine,

– 7510

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava,

– 7579

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine,

– 7641

Prihodi od prodaje nacionaliziranih stanova,

– 7676

Prihodi od prodaje građevinskih objekata.

1.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 7030 do 7676 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s oznakom vrste prihoda od 4200 do 4413 poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s oznakom vrste prihoda od 4200 do 4413 uplatitelji pravne osobe i fizičke osobe odnosno stranci na nalozima za plaćanje u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

1.8. Namirenje državnom proračunu

– 9938

Namirenje sredstava korištenih za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za gradove koji imaju mjesta sa statusom područja posebne državne skrbi,

– 9954

Namirenje sredstava korištenih za izvršenje povrata po računu zajedničkog prihoda proračuna.

1.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Brojčane oznake vrste prihoda 9938 i 9954 Financijska agencija (u daljnjem tekstu: FINA) upisuje na naloge za plaćanje u polje »poziv na broj odobrenja«. Ove naloge FINA dostavlja banci na izvršenje u skladu s glavom VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE, točkom 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočkom 9.2. ove Naredbe.

1.9. Carina i posebne uvozne pristojbe

1.9.1. Računi carinarnica

Carina, posebne uvozne pristojbe, porez, trošarina, ležarina, koje naplaćuju carinarnice pri uvozu, uplaćuju se u korist računa mjerodavne carinarnice odnosno Carinske uprave Republike Hrvatske:

Račun

Naziv korisnika

1001005-1784500011

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Zagreb,

1001005-1784500020

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Dubrovnik,

1001005-1784500038

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Koprivnica,

1001005-1784500046

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Osijek,

1001005-1784500054

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Pula – Pola,

1001005-1784500062

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Rijeka,

1001005-1784500079

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Split,

1001005-1784500087

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Ploče,

1001005-1784500095

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Šibenik,

1001005-1784500100

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Zadar,

1001005-1784500118

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Krapina,

1001005-1784500126

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Varaždin,

1001005-1784500134

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Slavonski Brod,

1001005-1784500142

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Virovitica,

1001005-1784500159

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Vukovar,

1001005-1784500167

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Otočac,

1001005-1784500175

Ministarstvo financija, Carinska uprava RH, Carinarnica Karlovac.

1.9.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate na propisane račune obveznici plaćanja na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »11« a u polje »poziv na broj odobrenja« upisuju podatak prvi i podatak drugi, od kojih svaki za sebe ima kontrolni broj. Ako je u polje »model« upisan drugi model, sadržaj u polju »poziv na broj odobrenja« mora odgovarati upisanom modelu.

1.9.3. Raspored sredstava

Prihode uplaćene na račun carinarnice FINA prenosi na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Na temelju »naredbe« mjerodavne carinarnice FINA ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz brojčanu oznaku vrste prihoda:

– 1210

Porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa carinarnice,

– 4006

Carina,

– 4014

Carinska pristojba,

odnosno uz odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda navedenim u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočkama od 1.1.3. do 1.1.7.

1.10. Porez na dobit

Prihod od poreza na dobit uplaćuje se na račun grada/općine prema sjedištu poduzeća odnosno prebivalištu poduzetnika, fizičke osobe iz članka 2. stavka 5. Zakona o porezu na dobit:

TABLICE IZ NAREDBEVLASTITI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA1.10. Porez na dobit

1.10.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit

– 1651

Porez na dobit,

– 1660

Porez na dobit po odbitku na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (čl. 31. Zakona o porezu na dobit u daljnjem tekstu: Zakon),

– 1678

Porez na dobit po odbitku na naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),

– 1686

Porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti (čl. 22. Zakona koji je bio na snazi do 31.12.2004. godine),

– 1694

Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. Zakona),

– 1864

Porez na dobit po odbitku na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan Europske unije, a u kojima je opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% (čl. 31. st.10. Zakona).

1.10.2. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj odobrenja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati na propisane račune na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dobit koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine pri uplati na propisane račune uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« mogu upisati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dobit (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan. Uplatitelji poduzetnici fizičke osobe odnosno uplatitelji za inozemne porezne obveznike u polje »model« mogu upisati broj modela »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza na dobit (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova odnosno sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

1.11. Prihodi po posebnim propisima

– 1902

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke,

– 1988

Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

1.11.1 Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati prihoda po posebnim propisima na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« mogu upisati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

Županijski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije iz Popisa računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (Prilog 1).

2.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake za vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

2.1.1. Županijski porezi

– 1309

Porez na nasljedstva i darove,

– 1317

Porez na cestovna motorna vozila,

– 1325

Porez na plovila,

– 1341

Porez na automate za zabavne igre.

2.1.2. Županijske pristojbe i naknade

– 5304

Županijske upravne pristojbe,

– 5312

Županijske naknade,

– 5339

Naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno očevidnik jahti,

– 5347

Naknada za koncesije na javnim cestama,

– 5355

Naknada za izdavanje dopusnica za županijske i posebne županijske liniji,

– 5363

Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

2.1.3. Županijske novčane kazne

– 6300

Županijske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

– 6319

Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 6327

Županijske novčane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriče Porezna uprava.

2.1.4. Ostali županijski prihodi

– 7307

Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom,

– 7315

Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,

– 7323

Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu županije,

– 7331

Prihodi od koncesija,

– 7340

Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije,

– 7358

Donacije od pravnih i fizičkih osoba,

– 7374

Povrati u županijski proračun,

– 7382

Prihodi od kamata,

– 7390

Prihodi od vlastite djelatnosti,

– 7404

Prihodi po posebnim ugovorima,

– 7412

Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7420

Povrati oročenih sredstava tijekom godine,

– 7439

Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,

– 7447

Krediti,

– 7455

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,

– 7463

Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7471

Prihodi od naplate županijskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,

– 7480

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

– 7498

Prihodi od dividendi.

2.1.5. Pomoći županijama

2.1.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7366

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada,

– 7366

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,

– 7366

035

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,

– 7366

043

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

2.1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 3816

019

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE

– 3816

027

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA

– 3816

035

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, SAPARD

– 3816

043

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS

– 3816

051

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA

– 3816

060

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo

– 3816

078

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,

– 3816

086

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,

– 3816

094

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,

– 3816

108

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

2.1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 3824

019

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE

– 3824

027

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA

– 3824

035

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD

– 3824

043

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS

– 3824

051

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA

– 3824

060

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo

– 3824

078

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

– 3824

086

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,

– 3824

094

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,

– 3824

108

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

2.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4600

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava,

– 4618

Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje, koju obavlja Porezna uprava.

2.1.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 2.1.1 i točke 2.1.6. na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 2.1.1 i točke 2.1.6. uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Pri uplati u korist propisanoga računa za brojčane oznake vrste prihoda od točke 2.1.2. do točke 2.1.5. na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine iz Popisa računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (Prilog 1).

3.1. Brojčane oznake

Brojčane oznake za vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

3.1.1. Gradski i općinski porezi

– 1708

Porez na potrošnju,

– 1716

Porez na kuće za odmor,

– 1724

Porez na reklame,

– 1732

Porez na tvrtku ili naziv,

– 1740

Porez na korištenje javnih površina,

– 1759

Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,

– 1767

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,

– 1775

Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište.

3.1.2. Gradske i općinske pristojbe i naknade

– 5703

Gradske i općinske upravne pristojbe,

– 5711

Ostale gradske i općinske pristojbe,

– 5720

Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,

– 5738

Naknade za uporabu javnih gradskih/općinskih površina,

– 5746

Naknada za korištenje prostora elektrana,

– 5754

Posebna pristojba za postavljanje automata za zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organiziranje jednokratnih prigodnih igara na sreću,

– 5762

Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova priključna vozila,

– 5770

Komunalne naknade,

– 5789

Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom,

– 5797

Boravišna pristojba,

– 5819

Naknada za koncesije,

– 5827

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina,

– 5835

Stanarine i naknade etažnih vlasnika – najamnina,

– 5843

Naknada za koncesijsko odobrenje,

– 5851

Naknada za šumsku infrastrukturu,

– 5860

Pristojba za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

3.1.3. Gradske i općinske novčane kazne

– 6700

Gradske i općinske novčane kazne i oduzeta imovinska korist,

– 6718

Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriče Porezna uprava i oduzeta imovinska korist.

3.1.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna

– 7706

Ostali gradski i općinski prihodi,

– 7714

Šumski doprinos,

– 7722

Prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,

– 7730

Prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu grada/općine,

– 7749

Prihodi od koncesija,

– 7757

Prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine,

– 7765

Donacije od pravnih i fizičkih osoba,

– 7781

Povrati u gradski/općinski proračun,

– 7790

Prihodi od kamata,

– 7803

Prihodi od vlastite djelatnosti,

– 7811

Prihodi s osnove posebnih ugovora,

– 7820

Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu,

– 7838

Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7846

Povrat oročenih sredstava tijekom godine,

– 7854

Potpore i primanja s osnove propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,

– 7862

Mjesni samodoprinos,

– 7870

Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika,

– 7889

Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje nekretnina,

– 7897

Krediti,

– 7900

Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima,

– 7919

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici,

– 7927

Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7935

Prihodi od naplate gradskih/općinskih prihoda plaćenih po nagodbi s dužnicima,

– 7943

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,

– 7951

Prihodi od dividendi,

– 7994

Ostali prihodi za posebne namjene.

3.1.5. Pomoći gradovima i općinama

3.1.5.1. Pomoći iz inozemstva

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7773

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada,

– 7773

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada,

– 7773

035

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija,

– 7773

043

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija.

3.1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7960

019

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, PHARE

– 7960

027

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, ISPA

– 7960

035

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, SAPARD

– 7960

043

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, CARDS

– 7960

051

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, IPA

– 7960

060

Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Ostalo

– 7960

078

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna,

– 7960

086

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna,

– 7960

094

Tekuće pomoći iz općinskog proračuna,

– 7960

108

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

3.1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

– 7978

019

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, PHARE

– 7978

027

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ISPA

– 7978

035

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, SAPARD

– 7978

043

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, CARDS

– 7978

051

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, IPA

– 7978

060

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Ostalo

– 7978

078

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

– 7978

086

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna,

– 7978

094

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,

– 7978

108

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika.

3.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava

– 4804

Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava.

3.1.7. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 3.1.1 i točke 3.1.6. na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine pri uplati na propisane račune za brojčane oznake iz točke 3.1.1 i točke 3.1.6. uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« mogu upisati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

Pri uplati u korist propisanoga računa za brojčane oznake vrste prihoda od točke 3.1.2. do točke 3.1.5. na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« upisuju se oznake prema Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

4. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE

Prihodi mjesne samouprave uplaćuju se u korist redovnog računa mjerodavnog proračuna lokalne samouprave uz oznaku modela propisanog za brojčanu oznaku vrste prihoda 7900 – Prihodi za mjesnu samoupravu po posebnim ugovorima.

4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za prijenos sredstava s računa proračuna lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste prihoda:

– 4502

Donacija iz proračuna jedinice lokalne samouprave,

te kao podatak drugi OIB proračuna lokalne samouprave.

Do 31. ožujka 2011. godine za prijenos sredstava s računa proračuna lokalne samouprave u korist računa mjesne samouprave u polje »model« jedinica lokalne samouprave može upisati broj modela »21«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuje brojčanu oznaku vrste prihoda 4502, te kao podatak drugi svoj matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku. Podatak treći može i ne mora biti upisan.

III.
ZAJEDNIČKI PRIHODI

1. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA

1.1. Lovozakupnina

Prihodi od lovozakupnine uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

Račun

Županija

Naziv računa

1001005-1771051857

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1721151854

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1739151854

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1717951855

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1747251852

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1720151858

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1702451858

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1737351858

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1713051853

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1749151855

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1735151852

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1739651850

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1752051850

ZADARSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1731251850

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1744451853

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1751851856

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1740951855

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1732151855

ISTARSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1709851859

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1706051857

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Lovozakupnina

1001005-1713351856

GRAD ZAGREB

Lovozakupnina

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate lovozakupnine na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi broj ugovora u duljini 8 znamenaka uključujući i kontrolni broj.

1.2. Naknada za koncesije prava lova

Prihodi od naknade za koncesiju prava lova uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem je području ustanovljeno lovište:

Račun

Županija

Naziv računa

1001005-1771051937

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1721151934

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1739151934

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1717951935

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1747251932

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1720151938

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1702451938

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1737351938

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1713051931

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1749151935

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1735151932

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1739651930

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1752051930

ZADARSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1731251930

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1744451931

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1751851936

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1740951935

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1732151935

ISTARSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1709851939

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1706051937

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju prava lova

1001005-1713351936

GRAD ZAGREB

Naknada za koncesiju prava lova

1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju prava lova na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

1.3. Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

Prihodi od naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda uplaćuju se u korist računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba, na čijem se području koristi voda u gospodarske svrhe:

Račun

Županija

Naziv računa

1001005-1771051509

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1721151508

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1739151508

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1717951507

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1747251502

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1720151501

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1702451501

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1737351501

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1713051505

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1749151507

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1735151502

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1739651500

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1752051500

ZADARSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1731251500

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1744451505

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1751851506

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1740951507

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1732151507

ISTARSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1709851504

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1706051509

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1001005-1713351506

GRAD ZAGREB

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

2.1. Spomenička renta

2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora uplaćuju se u korist računa grada/općine na području kojemu je renta ubrana:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.1.1. Prih od spomen rente koja se plaća po četv metru koris površ poslov prost

2.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu je renta ubrana:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod

2.1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.1.1. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora i točke 2.1.2. Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

2.2. Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo crpljenja mineralnih i termalnih voda:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1701028749

BEBRINA

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1704128745

BUDINŠČINA

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1706728745

DARUVAR

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1707928749

DONJA STUBICA

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1716928744

JASTREBARSKO

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1721228746

KRAPINSKE TOPLICE

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1721428748

KRIŽEVCI

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1722528747

LASINJA

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1723128741

LIPIK

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1726528744

MIHOVLJAN

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1730428744

OPRTALJ – PORTOLE

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1731328747

OTOČAC

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1733128740

PISAROVINA

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1742228741

STUBIČKE TOPLICE

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1744128747

SVETI MARTIN NA MURI

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1745728741

TOPUSKO

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1746628744

TUHELJ

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1747328741

VARAŽDINSKE TOPLICE

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

1001005-1747528747

VELIKA

Naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda

2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

2.3. Naknada za koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu

Naknada za koncesiju od zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području ostvaruje pravo zahvaćanja vode za javnu vodoopskrbu:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.3. Naknada za koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu

2.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

2.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište

2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

2.5. Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države plaća se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.5. Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

2.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

2.6. Porez na promet nekretnina

Prihod od poreza na promet nekretnina uplaćuje se na račun grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.6. Porez na promet nekretnina

2.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.6. Porez na promet nekretnina – poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

2.7. Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi slobodna zona:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1700429335

BAKAR

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1702429336

BJELOVAR

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1721129334

KRAPINA

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1731229333

OSIJEK

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1733529339

PLOČE

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1735929337

PULA – POLA

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1755629331

RIBNIK

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1737329336

RIJEKA

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1739629333

SLAVONSKI BROD

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1740929331

SPLIT

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1747229339

VARAŽDIN

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1751829330

VUKOVAR

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

1001005-1713329330

ZAGREB

Naknada za koncesiju za osnivanje slobodne zone

2.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za osnivanje slobodne zone na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

2.8. Naknada za koncesiju za ribnjake

Naknada za koncesiju za ribnjake uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi ribnjak:

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1701029401

BEBRINA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1703929409

BRODSKI STUPNIK

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1706029407

ČAKOVEC

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1706329409

ČAZMA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1706629403

DARDA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1706729408

DARUVAR

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1708629401

DONJI MIHOLJAC

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1709029408

DRAGANIĆI

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1709729405

DUBRAVA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1710729407

ĐURĐEVAC

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1711629407

FERIČANCI

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1711929409

GAREŠNICA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1716129403

IVANSKA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1716929405

JASTREBARSKO

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1719929407

KONČANICA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1723229405

LIPOVLJANI

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1727829406

NAŠICE

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1727929407

NEDELIŠĆE

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1728929402

NOVI MAROF

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1729929409

OKUČANI

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1730729408

ORAHOVICA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1730929406

ORIOVAC

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1731229405

OSIJEK

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1733129404

PISAROVINA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1733529402

PLOČE

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1736629406

RASINJA

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1738829405

SIBINJ

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1745029403

ŠTEFANJE

Naknada za koncesiju za ribnjake

1001005-1751829401

VUKOVAR

Naknada za koncesiju za ribnjake

2.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju za ribnjake na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

2.9. Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države plaća se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA2.9. Naknada za dugog. zakup za korištenje poljopr.zemljišta u vlasništvu države

2.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 2.9. Naknada za dugogodišnji zakup za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika (posloprimca odnosno primatelja dohotka):

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

3.1.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.1.1. Brojč. ozn. za vrstu poreza na doh. i prireza porezu na dohodak

3.1.2. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj odobrenja«

Isplatitelji dohotka poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplatu poreza i prireza na dohodak na propisani račun na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Ako fizička osoba porezni obveznik od nesamostalnog rada (posloprimac) nema u Republici Hrvatskoj prebivalište ni uobičajeno boravište, porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje na račun grada/općine prema sjedištu poslodavca s oznakom vrste poreza 1406.

Za inozemne porezne obveznike koji nemaju OIB, dodijeljen od Ministarstva financija – Porezna uprava, a ostvarili su dohodak iz kojeg se porez i prirez uplaćuje na brojčanu oznaku poreza 1473, porez i prirez se može uplaćivati na račun grada/općine sjedišta isplatitelja dohotka, a u polje »model« upisuje se broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčana oznaka vrste poreza 1473 te kao podatak drugi OIB isplatitelja dohotka.

Do 31. ožujka 2011. godine isplatitelji dohotka pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe za uplatu poreza i prireza na dohodak na propisani račun u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »66« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

3.2. Državni biljezi

Prihod od prodaje državnih biljega uplaćuje se na račun grada/općine na čijem je području ostvarena prodaja državnih biljega:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.2. Državni biljezi

3.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.2. Državni biljezi poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

3.3. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.3. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

3.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.3. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

3.4. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.4. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

3.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 3.4. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

3.5. Koncesija na pomorskom dobru

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi pomorsko dobro:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.5. Koncesija na pomorskom dobru

3.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za koncesiju na pomorskom dobru na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

3.6. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina

Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze neenergetske mineralne sirovine:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.6. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina

3.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuje se identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

3.7. Naknada za istraživanje mineralnih sirovina

Naknada za istraživanje mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze mineralne sirovine:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.7. Naknada za istraživanje mineralnih sirovina

3.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuje se identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

3.8. Naknada za pridobivenu količinu mineralnih sirovina za plin

Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze energetske mineralne sirovine za plin:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.8. Naknada za pridobivenu količinu mineralnih sirovina za plin

3.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

3.9. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat

Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalaze energetske mineralne sirovine za naftu i kondenzat:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA3.9. Nak.za pridob.količ.energ.mineralnih sirovina za naftu i kondenzat

3.9.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije.

4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

4.1. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina

Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina uplaćuje se u korist računa grada/općine na području kojih se mineralne sirovine iskorištavaju:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA4.1. Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina

4.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina u »poziv na broj odobrenja« upisuju u pretpolje model »05«, a u polje elementa identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan određuje ga davatelj naknade.

4.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini uplaćuje se u korist računa grada/općine na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište:

TABLICE IZ NAREDBEZAJEDNIČKI PRIHODI4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA4.2. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini

4.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisani račun iz točke 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2010. godini poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina ili dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

IV.
SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa:

1001005-1700036001

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Brojčane oznake vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći:

1.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

– 2003

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

– 2011

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

– 2020

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,

– 2046

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

– 2194

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike doprinosa po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

– 2216

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

– 2224

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,

– 2232

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 2240

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

– 2259

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,

– 2267

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

1.2. Brojčane oznake za prijenos sredstava

– 2151

Neraspoređeni doprinos vraćen s privremenog računa,

– 2160

Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos zakonom propisanom primatelju,

– 2178

Sredstva s osobnih računa osiguranika za prijenos novom obveznom mirovinskom fondu,

– 2186

Sredstva s računa obveznog mirovinskog društva.

1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste obveznika uplate doprinosa te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216 i 2232 kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259 i 2267 podatak treći može i ne mora biti upisan.

Za uplate s brojčanim oznakama 2151, 2160, 2178 i 2186 uplatitelji su dužni na nalozima za plaćanje do 31. ožujka 2011. godine u polje »model« upisati broj modela »21«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku (4 znamenke uključujući i kontrolni broj) te kao podatak drugi i podatak treći identifikator naloga, koji im je dostavio REGOS.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2046, 2194, 2216, 2224, 2232, 2240, 2259 i 2267 uplatitelji pravne osobe, pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice i fizičke osobe odnosno stranci za uplatu doprinosa u polje »model« mogu upisati broj modela »21« odnosno »66« odnosno »22«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju odgovarajuću brojčanu oznaku te kao podatak drugi matični broj pravne osobe odnosno matični broj pravne osobe s dodatkom jedinice u sastavu odnosno matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodjeljen od nadležne ispostave Porezne uprave. Za uplate s brojčanim oznakama 2003, 2011, 2020, 2194, 2216, 2232, kao podatak treći upisuje se oznaka identifikatora obrasca R-Sm Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (4 znamenke bez kontrolnog broja). Za uplate s brojčanim oznakama 2046, 2224, 2240, 2259 i 2267 podatak treći može i ne mora biti upisan.

V.
PRIHODI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1. PRIHODI HRVATSKIH VODA

1.1. Prihodi Hrvatskih voda

Naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za vađenje pijeska i šljunka i vodni doprinos uplaćuje se na odgovarajući račun:

Račun

Naziv računa

1001005-1700022297

Naknada za korištenje voda

1001005-1700022344

Naknada za zaštitu voda

1001005-1700022553

Naknada za vađenje pijeska,šljunka i kamena

1001005-1700022703

Vodni doprinos

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate vodnog doprinosa na račun 1001005-1700022703 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine za uplatu na račun 1001005-1700022703 Vodni doprinos, uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

1.2. Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda uplaćuje se na račune:

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1731250009

OSIJEK

Naknada za uređenje voda

1001005-1737350007

RIJEKA

Naknada za uređenje voda

1001005-1740950006

SPLIT

Naknada za uređenje voda

1001005-1713350005

ZAGREB

Naknada za uređenje voda

1.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na račune iz točke 1. PRIHODI HRVATSKIH VODA, od 1.1. do 1.2. obveznici plaćanja na nalozima za plaćanje upisuju u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« podatke čiji sadržaj određuju Hrvatske vode.

2. PRIHODI HRVATSKIH ŠUMA

2.1. Prihodi Hrvatskih šuma

Prihodi Hrvatskih šuma uplaćuju se na ovaj račun:

Račun

Naziv računa

1001005-1700055099

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

2.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Iza podatka prvog upisuje se podatak drugi koji sadrži godinu na koju se odnosi uplata (četiri znamenke).

Do 31. ožujka 2011. godine za uplatu na propisani račun, uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina Iza podatka prvog upisuje se podatak drugi koji sadrži godinu na koju se odnosi uplata (četiri znamenke).

3. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE

Prihodi županijskih uprava za ceste uplaćuju se u korist ovih računa otvorenih na razini županija odnosno Grada Zagreba:

3.1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702403205

BJELOVAR

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1706003208

ČAKOVEC

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1709803206

DUBROVNIK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1713003209

GOSPIĆ

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1717903204

KARLOVAC

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1720103205

KOPRIVNICA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1721103203

KRAPINA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1731203202

OSIJEK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1732103204

PAZIN

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1735103200

POŽEGA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1737303205

RIJEKA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1739103203

SISAK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1739603202

SLAVONSKI BROD

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1740903204

SPLIT

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1744403209

ŠIBENIK

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1747203200

VARAŽDIN

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1749103204

VIROVITICA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1751803201

VUKOVAR

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1752003202

ZADAR

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1713303201

ZAGREB

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

1001005-1771003208

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

3.2. Naknada za izvanredni prijevoz

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460043

BJELOVAR

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1706060042

ČAKOVEC

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1709860048

DUBROVNIK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1713060046

GOSPIĆ

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1717960044

KARLOVAC

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1720160043

KOPRIVNICA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1721160041

KRAPINA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1731260045

OSIJEK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1732160044

PAZIN

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1735160040

POŽEGA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1737360043

RIJEKA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1739160041

SISAK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1739660045

SLAVONSKI BROD

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1740960044

SPLIT

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1744460046

ŠIBENIK

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1747260040

VARAŽDIN

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1749160044

VIROVITICA

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1751860047

VUKOVAR

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1752060045

ZADAR

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1713360047

ZAGREB

Naknada za izvanredni prijevoz

1001005-1771060042

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za izvanredni prijevoz

3.3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460256

BJELOVAR

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1706060251

ČAKOVEC

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1709860257

DUBROVNIK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1713060255

GOSPIĆ

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1717960253

KARLOVAC

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1720160256

KOPRIVNICA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1721160252

KRAPINA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1731260254

OSIJEK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1732160253

PAZIN

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1735160259

POŽEGA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1737360256

RIJEKA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1739160252

SISAK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1739660254

SLAVONSKI BROD

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1740960253

SPLIT

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1744460255

ŠIBENIK

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1747260259

VARAŽDIN

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1749160253

VIROVITICA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1751860250

VUKOVAR

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1752060254

ZADAR

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1713360250

ZAGREB

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

1001005-1771060251

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

3.4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460301

BJELOVAR

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1706060309

ČAKOVEC

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1709860304

DUBROVNIK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1713060302

GOSPIĆ

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1717960307

KARLOVAC

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1720160301

KOPRIVNICA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1721160308

KRAPINA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1731260300

OSIJEK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1732160307

PAZIN

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1735160306

POŽEGA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1737360301

RIJEKA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1739160308

SISAK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1739660300

SLAVONSKI BROD

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1740960307

SPLIT

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1744460302

ŠIBENIK

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1747260306

VARAŽDIN

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1749160307

VIROVITICA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1751860305

VUKOVAR

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1752060300

ZADAR

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1713360305

ZAGREB

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1001005-1771060309

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

3.5. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

Račun

Grad

Naziv računa

1001005-1702460465

BJELOVAR

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1706060464

ČAKOVEC

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1709860466

DUBROVNIK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1713060468

GOSPIĆ

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1717960462

KARLOVAC

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1720160465

KOPRIVNICA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1721160461

KRAPINA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1731260463

OSIJEK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1732160462

PAZIN

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1735160460

POŽEGA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1737360465

RIJEKA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1739160461

SISAK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1739660463

SLAVONSKI BROD

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1740960462

SPLIT

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1744460468

ŠIBENIK

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1747260460

VARAŽDIN

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1749160462

VIROVITICA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1751860469

VUKOVAR

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1752060463

ZADAR

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1713360469

ZAGREB

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

1001005-1771060464

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

3.6. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na račune iz točke 3. PRIHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVA ZA CESTE, od 3.1. do 3.5. obveznici plaćanja na nalozima za plaćanje upisuju u polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja« podatke čiji sadržaj određuju županijske uprave za ceste.

VI.
OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

1.1. Članarina turističkim zajednicama

Prihod od članarine turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice:

TABLICE IZ NAREDBEOSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE1.1. Članarina turističkim zajednicama

1.2. Boravišna pristojba

Prihod od boravišne pristojbe uplaćuje se u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice:

TABLICE IZ NAREDBEOSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE1.2. Boravišna pristojba

1.3. Boravišna pristojba za noćenje na plovnom objektu

Prihod od boravišne pristojbe za noćenje na plovnom objektu uplaćuje se na sljedeći račun:

Račun

Naziv računa

1001005-1700048002

Boravišna pristojba za noćenje na plovnom objektu

1.4. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisane račune iz točke 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, od podtočke 1.1. do podtočke 1.3. poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku.

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji fizičke osobe, građani i strani državljani u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA

Prihodi obrtničkih komora uplaćuju se na ove račune:

2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu

TABLICE IZ NAREDBEOSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE2.1. Komorski doprinos u paušalnom iznosu

2.2. Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

Račun

Grad/Općina

Naziv računa

1001005-1702452416

BJELOVAR

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1706052413

ČAKOVEC

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1709852415

DUBROVNIK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1713052410

GOSPIĆ

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1717952411

KARLOVAC

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1720152416

KOPRIVNICA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1721152412

KRAPINA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1731252414

OSIJEK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1732152411

PAZIN

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1735152419

POŽEGA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1737352416

RIJEKA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1739152412

SISAK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1739652414

SLAVONSKI BROD

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1740952411

SPLIT

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1744452410

ŠIBENIK

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1747252419

VARAŽDIN

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1749152411

VIROVITICA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1751852417

VUKOVAR

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1752052414

ZADAR

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1713352417

ZAGREB

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

1001005-1771052413

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće

2.3. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisane račune iz točke 2. PRIHODI OBRTNIČKIH KOMORA, podtočaka 2.1. i 2.2. obveznici uplate doprinosa na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Do 31. ožujka 2011. godine obveznici uplate doprinosa u polje »model« mogu upisati broj modela »12«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj građanina dodjeljen od Ministarstva unutarnjih poslova ili sistemski broj za strance dodijeljen od nadležne ispostave Porezne uprave.

3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Prihodi Hrvatske gospodarske komore uplaćuju se na ove račune:

Račun

Naziv računa

1001005-1700052620

Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

1001005-1700052783

Doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore

3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplatu na propisane račune iz točke 3. PRIHODI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE pravne osobe na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »67«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Za uplatu na račun 1001005-1700052620 kao podatak drugi upisuju posebnu oznaku (3 znamenke) te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke). Posebna oznaka za male poduzetnike je 002, za srednje poduzetnike 003, a za velike poduzetnike 004. Za uplatu na račun 1001005-1700052783 kao podatak drugi upisuju oznaku 001 te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke).

Do 31. ožujka 2011. godine uplatitelji pravne osobe u polje »model« mogu upisati broj modela »05«. Tada u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, kao podatak drugi posebnu oznaku (3 znamenke) te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke). Posebna oznaka za male poduzetnike je 002, za srednje poduzetnike 003, a za velike poduzetnike 004. Za uplatu na račun 1001005-1700052783 kao podatak drugi upisuju oznaku 001 te kao podatak treći mjesec i godinu (4 znamenke).

VII.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Upisivanje podataka u nalog za plaćanje

U nalogu za plaćanje posebnu pozornost treba obratiti popunjavanju polja »model« i polja »poziv na broj odobrenja«.

1.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod državnog proračuna:

Račun na koji se porez plaća je: 1001005 -1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske gdje je:

1001005

vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,

18630000160

račun u banci.

»Poziv na broj odobrenja« za obveznika plaćanja porez na dodanu vrijednost:

Poziv na

broj (odobrenja)               68              1 2 0 1 – 11111111119

gdje je:

68

broj modela,

1201

porez na dodanu vrijednost (brojčana oznaka vrste prihoda),

11111111119

OIB obveznika plaćanja poreza.

1.2. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Zagrebačke županije:

Račun na koji se porez plaća je račun 2340009-1800001006 Proračun Zagrebačke županije gdje je:

2340009

vodeći broj banke

1800001006

račun u banci.

»Poziv na broj odobrenja« za obveznika plaćanja poreza na cestovna motorna vozila:

Poziv na

broj (odobrenja)               68              1 3 1 7 – 11111111119

gdje je:

68

broj modela,

1317

porez na cestovna motorna vozila (brojčana oznaka vrste poreza),

11111111119

OIB obveznika plaćanja poreza.

1.3. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Grada Dugo Selo:

Račun na koji se porez plaća je 2360000-1810100008 Proračun Grada Dugo Selo gdje je:

2360000

vodeći broj banke,

1810100008

račun u banci.

»Poziv na broj odobrenja« za obveznika plaćanja poreza na tvrtku ili naziv:

Poziv na

broj (odobrenja)               68              1 7 3 2 – 11111111119

gdje je:

68

broj modela,

1732

porez na tvrtku ili naziv (brojčana oznaka vrste prihoda),

11111111119

OIB obveznika plaćanja poreza

2. Uplata poreza koji je zajednički prihod proračuna države, županije i grada/općine

Obveznici uplate poreza koji je zajednički prihod proračuna države, županije i grada/općine uplaćuju prihode na račune propisane ovom Naredbom. Za uplatu na te račune uplatitelji moraju na naloge za uplatu upisati broj računa iz Naredbe.

2.1. Primjer za zajednički prihod za račun otvoren za razinu grada/ općine:

Račun na koji se plaća porez na dohodak i prirez porezu na dohodak za Grad Klanjec 1001005-1718712004 gdje je:

1001005

vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,

1718712004

račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za Grad Klanjec.

Broj računa 1718712004 sastoji se od:

17

oznaka vrste računa,

187

brojčana oznaka grada Klanjca,

1200

individualna partija računa za uplatu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

4

kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11, 10».

Poziv na

broj (odobrenja)              68             1406 – 11111111119

gdje je:

68

broj modela,

1406

predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti,

11111111119

OIB obveznika plaćanja poreza.

3. Uplata doprinosa za obvezna osiguranja

3.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:

Račun na koji se plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje je 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske gdje je:

1001005

vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,

18630000160

račun u banci.

»Poziv na broj odobrenja« za obveznika plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je:

Poziv na broj

(odobrenja)                   68              8400-11111111119

gdje je:

68

broj modela,

8400

brojčana oznaka vrste prihoda za doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

11111111119

OIB obveznika plaćanja doprinosa.

3.2. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Račun na koji se plaća taj doprinos je 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, gdje je:

1001005

vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,

1700036001

račun u banci.

U polje »poziv na broj odobrenja« obveznik plaćanja doprinosa pravna osoba upisat će ovo:

Poziv na

broj (odobrenja)            68               2003-11111111119-0009

gdje je:

68

broj modela,

2003

brojčana oznaka za doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

11111111119

OIB obveznika plaćanja doprinosa,

0009

identifikator obrasca R-Sm, posljednja znamenka 9 znak je da je to deveti obrazac za 2011. godinu.

4. Uplata drugih prihoda

Obveznici uplate drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune propisane ovom Naredbom moraju, za uplatu na te račune kada je to navedeno, popuniti polje »model« i polje »poziv na broj odobrenja«.

4.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje na račun otvoren za razinu grada/općine

Račun u korist kojeg se plaća je: 1001005-1736327151 Rab, Članarina turističkim zajednicama, gdje je:

1001005

vodeći broj banke – Hrvatske narodne banke,

1736327151

račun u banci.

»Poziv na broj odobrenja« za obveznika plaćanja članarine turističkoj zajednici je:

Poziv na

broj (odobrenja)            67                 11111111119

gdje je:

67

broj modela,

11111111119

OIB obveznika plaćanja članarine.

5. Obrada naloga za uplatu proračunskih i drugih prihoda

Banka prima i obrađuje naloge za uplatu proračunskih i drugih prihoda ako su oni ispunjeni u skladu s ovom Naredbom. Ako primi i obradi naloge koji nisu ispunjeni u skladu s ovom Naredbom te zbog toga sredstva ne budu prepoznata, banka snosi svu materijalnu odgovornost.

6. Dostava podatka o uplatama u korist županijskih i gradskih/ općinskih proračuna

Banka je dužna dnevno osigurati podatke o uplatama i isplatama s računa županijskog i gradskog/općinskog proračuna i proračuna mjesne samouprave čiji račun vodi. Podaci se dostavljaju FINA-i u formatu »MAGNETNI IZVADAK«, koji je sastavni dio ove Naredbe, Prilog 5.

7. Osiguravanje podataka na magnetnome mediju

FINA na magnetnome mediju osigurava Poreznoj upravi podatke o uplatama i isplatama s računa državnoga, županijskih, gradskih i općinskih proračuna, podatke o zajedničkim prihodima proračuna te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju.

FINA osigurava podatke o uplatama i isplatama u korist računa propisanih ovom Naredbom i drugima koji vode analitičku evidenciju o tim uplatama. Zahtjev za podacima o uplatama i isplatama u korist tih računa dostavlja se na adresu FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10 000 Zagreb.

8. Dan uplate

Danom uplate poreza, obveznih doprinosa te drugih prihoda podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda proračuna, na računu na koji se uplaćuje doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju te na računima drugih prihoda.

9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda

9.1. Višak uplaćenih prihoda odnosno pogrešno uplaćeni prihodi vraćaju se na račune određene ovom Naredbom nalogom vlasnika računa kojemu je višak prihoda ili pogrešno uplaćen prihod raspoređen odnosno na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

9.2. FINA izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog proračuna i računa za uplatu javnih prihoda (kada poslove evidentiranja obavlja Porezna uprava), a ovjeravaju ih i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave.

Ako na računu zajedničkog prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, FINA će nedostajuća sredstva namiriti na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna FINA je dužna vratiti na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 60 dana ne bude dovoljno priljeva na račun, FINA će za nedostajuća sredstva ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna i dostaviti ih banci na izvršenje. Ako nema pokrića na računu proračuna banka nalog vraća FINA-i na adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10 000 Zagreb. Vraćeni nalog banke FINA dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je obraditi nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana Ministarstvo financija će pokrenuti ovršni postupak.

Nalozi za povrat odnosno preknjiženje, kada glase na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave za županije i gradove/općine koje su temeljem suglasnosti ministra financija ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih i gradski/općinskih poreza, koje ovjeravaju i potpisuju ovlašteni službenici Porezne uprave, dostavljaju se mjerodavnim jedinicama FINA-e.

Sredstva za povrate izvršene s računa 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje FINA će namiriti na teret računa državnog proračuna. Kada, na temelju ispravka obračuna po osiguranicima, obvezni mirovinski fond vrati sredstva na račun 1001005-1700036001, FINA će izvršiti prijenos tih sredstava u korist računa državnog proračuna.

Pri izvršavanju povrata odnosno pri preknjiženju u obrasce platnog prometa upisuju se ove vezne oznake:

Broj vezne oznake

Naziv vezne oznake

47

Povrat uplatitelju

48

Povrat na drugi račun za uplatu javnih prihoda

49

Preknjiženje unutar računa

9.3. Zahtjevi za povrat odnosno za preknjiženje prihoda dostavljaju se Poreznoj upravi za prihode o kojima ona vodi analitičku evidenciju odnosno za prihode na sljedećim računima i brojčanim oznakama vrste prihoda:

1.

Prihodi državnog proračuna: 1007, 1015, 1120, 1139, 1201, 1228, 1902, 1988, 3000, 3034, 3042, 3050, 3085, 3093, 3107, 3115, 3123, 3131, 3140, 3158, 3166, 3174, 4200, 4219, 4227, 4235, 4243, 4251, 4260, 4278, 4286, 4294, 4308, 4316, 4324, 4332, 4340, 4359, 4367, 4375, 4383, 4391, 4405, 4413, 6025, 6033, 7528, 7560, 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8214, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362, 8400, 8419, 8427, 8435, 8443, 8451, 8478, 8532, 8559, 8567, 8575, 8591, 8613, 8621, 8664, 8672, 8680, 8699, 8702, 8729, 8737, 8745, 8800, 8818 8826, 8834, 8842 i 1001005-17xxx1606K Porez na dobit

2.

1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, vrste doprinosa: 2003, 2011, 2020, 2046, 2194, 2216, 2224, 2232, 2240, 2259 i 2267

3.

Prihodi županijskih proračuna: 6327, 4600 i 4618 (za sve županije) te 1309, 1317, 1325 i 1341 za županije koje su, temeljem suglasnosti ministra financija, ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih poreza

4.

Prihodi gradskih/općinskih proračuna: 6718 i 4804 (za sve gradove i općine) te 1708, 1716, 1724, 1732, 1740 1759, 1767 i 1775 (za gradove/općine koje su, temeljem suglasnosti ministra financija, ovlastile Poreznu upravu za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih/općinskih poreza

5.

Zajednički prihodi proračuna: porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod i porez na promet nekretnina

6.

Ostali prihodi: članarina za turističke zajednice, komorski doprinos u paušalnom iznosu, komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće, članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru i doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore

Za slučajeve iz točke 3. i točke 4. za naknadu koja pripada Poreznoj upravi FINA ispostavlja naloge za plaćanje na teret računa proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih mjerodavnoj banci na izvršenje. Ako nema pokrića na računu proračuna banka nalog vraća FINA-i na adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10 000 Zagreb. Vraćeni nalog banke FINA dostavlja nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je obraditi nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana Ministarstvo financija – Porezna uprava će pokrenuti ovršni postupak.

9.4. Zahtjevi za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda za sljedeće brojčane oznake vrste prihoda: 1040, 1058, 1066, 1074, 1082, 1090, 1104, 1112, 6149, 7650 i 7668 dostavljaju se nadležnoj carinarnici.

9.5. Zahtjevi za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda za brojčanu oznaku vrste prihoda 8281 dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Mihanovićeva 3, 10 000
Zagreb.

9.6. Zahtjevi za povrat viška prihoda uplatitelju koji se odnose na druge prihode državnog proračuna upućuju se tijelu koje je propisalo plaćanje odnosnog prihoda, a ako je riječ o pogrešnoj uplati, podnose se Ministarstvu financija, Upravi za izvršavanje državnog proračuna, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

9.7. Zahtjevi za povrat viška prihoda i za preknjiženje pogrešno uplaćenih prihoda županijskih te gradskih/općinskih proračuna podnose se mjerodavnim proračunima (osim za poreze i druge javne prihode za koje evidenciju o uplatama i zaduženjima vodi Porezna uprava).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može ovlastiti FINA-u za rješavanje neprepoznatih uplata izvršenih u korist računa proračuna.

9.8. Zahtjevi za povrat viška prihoda i preknjiženje prihoda trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se trgovačkim društvima u korist kojih su sredstva uplaćena.

9.9. Zahtjevi za povrat viška prihoda i preknjiženje pogrešno uplaćenih koncesijskih i drugih naknada koje se prate preko Registra koncesija dostavljaju se davatelju koncesije na suglasnost. Davatelj koncesije dostavlja suglasnost i zahtjev za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda Registru koncesija na izvršenje.

9.10. Zahtjevi za povrat viška prihoda i za preknjiženje javnih prihoda koji nisu navedeni u prethodnim točkama dostavljaju se na ovu adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10 000 Zagreb. Uz zahtjev za povrat viška prihoda odnosno za preknjiženje prihoda prilaže se suglasnost korisnika čiji je to većinski prihod. Pravna osoba prilaže presliku izvatka računa i kopiju naloga o uplati, a fizička osoba prilaže originalni dokument o uplati.

9.11. O pogrešno izvršenim uplatama, kada nije upisana odgovarajuća vrsta prihoda, na račun državnog proračuna FINA će obavijestiti banku koja je provela nalog za plaćanje. Banka je dužna u roku od osam dana riješiti neprepoznatu uplatu i FINA-i dati nalog za preknjiženje.

10. Raspored uplaćenih prihoda

Prihode uplaćene na račune iz ove Naredbe FINA raspoređuje u zakonom određenim postocima u korist državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna odnosno u korist trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i ostalih organizacija. Ključ za raspored sredstava FINA je dužna dostaviti Poreznoj upravi.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i ostale ustanove kojima se raspoređuju sredstva s računa iz ove Naredbe dužne su odmah po otvaranju računa i promjeni računa u banci obavijest o tome dostaviti na ovu adresu: FINA, Sektor usluga za javni sektor, Centar za podršku sustavu riznice, Vrtni put 3, 10 000 Zagreb.

Zajednički prihodi proračuna te prihodi ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske raspoređuju se svakoga radnog dana.

11. Evidencija o vrstama prihoda i o rasporedu zajedničkih prihoda

FINA je obvezna osigurati evidenciju po vrstama prihoda uplaćenih u korist državnog, županijskih, gradskih/općinskih proračuna te o raspoređenim zajedničkim prihodima proračuna i prihodima ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.

FINA je obvezna osigurati podatke proračunskim korisnicima o prihodima koje su ostvarili obavljanjem poslova na tržištu te o drugim prihodima iz svoje nadležnosti, a koji su uplaćeni na Državni proračun Republike Hrvatske

VIII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Banka otvara račun za redovno poslovanje proračuna županije, grada i općine prema Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama, koji je sastavni dio ove Naredbe, Prilog 1.

Proračun županije, grada, općine i mjesne samouprave može imati samo jedan račun za redovno poslovanje u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08).

Županija, grad i općina koja promijeni banku u kojoj je otvoren račun za redovno poslovanje proračuna iz Popisa, Prilog 1 Naredbe, dužna je račun iz Popisa zatvoriti, a o nastaloj promjeni odmah obavijestiti FINA-u. Pri promjeni računa proračuna mijenja se samo prvi dio računa (vodeći broj banke), a njegov drugi dio (broj računa u banci) ostaje isti.

2. Od dana primjene ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 157/09, 9/10, 33/10, 44/10, 83/10, 89/10 i 124/10).

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/579

Urbroj: 513-05-02/11-2

Zagreb, 2. siječnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

1.1.5. PRISTOJBE I NAKNADE

– 5002

Državne upravne pristojbe,

– 5010

Upravna pristojba u području prava industrijskog vlasništva,

– 5029

Javnobilježničke pristojbe,

– 5037

Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi,

– 5045

Državne sudske pristojbe,

– 5053

Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira,

– 5061

Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,

– 5070

Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,

– 5096

Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,

– 5169

Pristojbe i naknade što ih plaćaju osobe u tranzitu,

– 5177

Naknada za ribolov,

– 5207

Naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i za uporabu radijskih frekvencija,

– 5215

Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,

– 5223

Naknada za veterinarsko– sanitarne preglede u prometu preko granice,

– 5231

Naknada za dodjelu godišnjeg kontingenta radnih dozvola,

– 5240

Naknada za sigurnost plovidbe koja se plaća za strane jahte i brodice,

– 5258

Naknada za koncesije za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica,

– 5274

Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5290

Naknada za koncesije na javnim cestama,

– 5509

Administrativne pristojbe HANFA– e,

– 5517

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

– 5525

Naknada za pristup podacima Sudskog registra,

– 5533

Naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,

– 5541

Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5550

Revalorizirani iznos duga na nekretninama,

– 5576

Naknada za izdavanje dopusnica za međužupanijske i posebne međužupanijske linije,

– 5584

Naknada za izdana državna jamstva,

– 5614

Naknada za služnost na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi korištenja mineralnih sirovina,

– 5622

Naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskoga dobra,

– 5630

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

– 5649

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u rubnom pojasu,

– 5657

Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene,

– 5681

Naknada za normizaciju, mjeriteljstvo i akreditaciju,

– 5932

Naknada za koncesije.

1.1.6. NOVČANE KAZNE I TROŠKOVI POSTUPKA

– 6009

Novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,

– 6017

Novčane kazne za devizne prekršaje,

– 6025

Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriče Porezna uprava,

– 6033

Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje je utvrdila Financijska policija,

– 6041

Novčane kazne za sve prekršaje koje naplaćuje MUP,

– 6050

Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 6068

Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6076

Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6084

Novčane kazne za kažnjiva djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,

– 6092

Novčane kazne za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka,

– 6106

Novčane kazne za prekršaje iz područja zaštite od požara,

– 6114

Novčane kazne za prekršaje po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

– 6149

Novčane kazne za prekršaje za tuzemne posebne poreze koje izriče Carinska uprava i novčana sredstva dobivena od prodaje oduzete robe,

– 6157

Novčane kazne za slučaj pokretanja ovršnog postupka po službenoj dužnosti,

– 6165

Naknada troškova postupka pred nadležnim sudom,

– 6173

Novčane kazne za prekršaje po prekršajnim nalozima Državnih odvjetništva.

1.1.7. OSTALI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

– 5088

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (totalna šteta),

– 5665

Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene,

– 5673

Ostali prihodi za posebne namjene,

– 5690

Naknada za osnovano pravo građenja,

– 5908

Naknade iz mirovinskog osiguranja,

– 5916

Naknade šteta iz zdravstvenog osiguranja,

– 5924

Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja,

– 7005

Prihodi tijela državne uprave,

– 7013

Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima,

– 7021

Prihodi od viška prihoda nad rashodima HNB,

– 7048

Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,

– 7064

Prihodi od financijske imovine,

– 7080

Naplaćeni troškovi prisilne naplate,

– 7102

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,

– 7110

Doprinos za skloništa,

– 7129

Ostali državni prihodi,

– 7161

Dio dobiti od javnih poduzeća,

– 7170

Prihodi od dividendi,

– 7196

Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina,

– 7200

Zaprimljeni neprepoznati nalozi,

– 7218

Prihodi po posebnim propisima,

– 7226

Krediti i pozajmice,

– 7234

Povrati mirovina,

– 7250

Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije,

– 7293

Primici od inozemnih kredita,

– 7528

Troškovi (nagrada i naknada) Porezne uprave za postavljene zastupnike poreznog obveznika po službenoj dužnosti,

– 7536

Naknada za obavljene poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe županijskih, općinskih ili gradskih poreza,

– 7552

Povrat danih tuzemnih zajmova,

– 7560

Prihodi od naplate poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava dospjelih do 31.12.2000. godine, plaćenih po nagodbi,

– 7609

Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću),

– 7617

Primici od prodaje vrijednosnih papira,

– 7625

Primici od prodaje eurokunskih obveznica,

– 7633

Primici od prodaje eurodolarskih obveznica,

– 7650

Troškovi postupka prisilne naplate po poreznim rješenjima, koji vodi Carinska uprava,

– 7668

Troškovi postupka za porezne prekršaje, koji vodi Carinska uprava,

– 7684

Prihodi od uporabe kulturnih dobara,

– 7692

Sredstva od donacije političkim strankama iznad iznosa utvrđenih Zakonom,

– 7986

Prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,

– 9105

Prihodi od zakupa prostora diplomatsko– konzularnih izaslanstava, od najma stanova i zakupa poslovnog prostora,

– 9709

Prihodi u visini 35% od prodaje stanova Ljubljanske banke d.d. ,

– 9717

Sredstva iz zaključenih stečaja i likvidacije,

– 9725

Jamčevni polozi,

– 9733

Natječajna dokumentacija,

– 9741

Sredstva za zbrinjavanje nuklearnog otpada,

– 9750

Povučena raspoloživa sredstva korisnika,

– 9768

Primljeni predujmovi,

– 9776

Sredstva za raspoređivanje,

– 9784

Sredstva Sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje.

1.2.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

– 8109

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

– 8117

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

– 8125

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

– 8141

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30. 6. 2000. godine,

– 8150

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem,

– 8214

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

– 8249

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8281

Kapitalizirani doprinos,

– 8290

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

– 8303

Doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

– 8311

Povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje plaćenog iz dijela osnovice iznad najviše godišnje osnovice,

– 8320

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za obveznike doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,

– 8338

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osobe osigurane u određenim okolnostima,

– 8346

Doprinos za mirovinsko osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

– 354

Doprinos za mirovinsko osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,

– 8362

Doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

1.2.2. DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

– 8400

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

– 8419

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

– 8427

Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije,

– 8435

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine,

– 8443

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

– 8451

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavce, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

– 8478

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

– 8532

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

– 8664

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

– 8672

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – za osiguranike koji privatno borave u inozemstvu, koji naplaćuje HZZO,

– 8680

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

– 8800

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici

– 8826

Doprinos za zdravstveno osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

– 8834

Doprinos za zdravstveno osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,

– 8842

Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina i nezaposlene osobe.

1.7. PRISILNA NAPLATA KOJU PROVODI POREZNA UPRAVA

– 4200

Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4219

Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4227

Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

– 4235

Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče MUP i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,

– 4243

Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava,

– 4251

Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,

– 4260

Prisilna naplata carine koju obavlja Porezna uprava,

– 4278

Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,

– 4286

Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,

– 4294

Prisilna naplata posebnog poreza na naftne derivate, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4308

Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4316

Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4324

Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4332

Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4340

Prisilna naplata posebnog poreza na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4359

Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4367

Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršajnim postupcima, koje provodi Porezna uprava,

– 4375

Prisilna naplata poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

– 4383

Prisilna naplata carinske pristojbe koju obavlja Porezna uprava,

– 4391

Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prekršaje koje izriče Devizni inspektorat,

– 4405

Prisilna naplata poreza na promet proizvoda i usluga koju obavlja Porezna uprava po zahtjevu Carinske uprave,

– 4413

Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava.TABELA
1.10. POREZ NA DOBIT
2.1.1. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PO ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA
2.1.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PO STOPI NA UKUPNI PRIHOD
2.3. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA JAVNU VODOOPSKRBU
2.4. NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
2.5. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
2.6. POREZ NA PROMET NEKRETNINA
2.9. NAKNADA ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
3.1. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
3.1.1. BROJČANE OZNAKE ZA VRSTU POREZA NA
DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK
3.2. DRŽAVNI BILJEZI
3.3. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
3.4. PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
3.5. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
3.6. NAKNADA ZA OTKOPANU KOLIČINU NEENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA
3.7. NAKNADA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA
3.8. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA ZA PLIN
3.9. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA ZA NAFTU I KONDENZAT
4.1. NAKNADA ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA
4.2. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE U 2010. GODINI
1.1. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
1.2. BORAVIŠNA PRISTOJBA
2.1. KOMORSKI DOPRINOS U PAUŠALNOM IZNOSUPRILOG 1
POPIS RAČUNA ZA REDOVNO POSLOVANJE PRORAČUNA ŽUPANIJA I GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA
– za uplatu javnih prihoda

PRILOG 2

POPIS OSNOVNIH MODELA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA


PRILOG 3
POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

PRILOG 5.
OPIS FORMATA »MAGNETNI IZVADAK«

 


Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm