Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Doprinosi >> Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Narodne novine br.: 25, 28.02.2011.

MINISTARSTVO FINANCIJA

517

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08 i 94/09) i članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 18/11), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, broj 2/09, 9/09 – ispravak i 97/09) riječi: »doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »doprinos za zaštitu zdravlja na radu« a riječi: »posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« i riječi: »posebni za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« zamjenjuju se riječima: »posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu«.

Članak 2.

U članku 16. stavak 3. riječi: »po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Za osobu koja se prvi put zapošljava – stranca poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdan u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju.

(5) Za osobu koja se prvi put zaposlila a za vrijeme trajanja prve godine zaposlenja: ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.«

Članak 3.

U članku 26. stavak 3. riječi: »po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Za osobu koja se prvi put zapošljava – stranca poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdan u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju.

(5) Za osobu koja se prvi put zaposlila a za vrijeme trajanja prve godine zaposlenja: ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.«

Članak 4.

U naslovu iznad članka 28. i u članku 28. riječi: »po osnovi volonter« zamjenjuju se riječima: »po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa« a riječi: »koji je s osiguranikom sklopio volonterski ugovor« zamjenjuju se riječima: »koji je primio osiguranika radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 5.

U članku 31. stavak 2. riječi: »po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Za osobu koja se prvi put zapošljava – stranca poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdan u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju.

(4) Za osobu koja se prvi put zaposlila a za vrijeme trajanja prve godine zaposlenja: ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.«

Članak 6.

Podnaslov iznad članka 41. te članci 41., 42., 43. i 44. brišu se.

Članak 7.

U članku 69. riječ: »volonteru« zamjenjuje se riječima: »osiguraniku po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 8.

Iza članka 84. dodaje se podnaslov 14.1. i članci 84.a, 84.b, 84.c i 84.d koji glase.

14.1. Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Članak 84.a

Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji doprinos obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno članku 134.a Zakona.

Članak 84.b

Osnovica za obračun doprinosa jeste:

1. Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće mjesečna osnovica zbrojeni je iznos mjesečne mirovine koja se isplaćuje svim osiguranicima, prema članku 134.c stavak 3. točka 2. Zakona.

2. Za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće mjesečna osnovica zbrojeni je iznos mjesečne mirovine koja se isplaćuje svim osiguranicima, prema članku 134.c stavak 3. točka 1. Zakona.

Članak 84.c

(1) Prema osnovici iz članka 83.b točka 1. ovoga Pravilnika obračunava se doprinos na osnovicu i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 1%.

(2) Prema osnovici iz članka 83.b točka 2. ovoga Pravilnika obračunava se doprinos na osnovicu i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 3%.

Članak 84.d

(1) Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina, prema članku 134.d Zakona.

(2) O iznosu obračunanog doprinosa za korisnike mirovine čija je mirovina iznad iznosa prosječne neto plaće, obveznik obračunavanja sastavlja izvješće koje dostavlja Poreznoj upravi, sukladno članku 134.d Zakona.

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 89. i članci 89., 90., 91. i 92. brišu se.

Članak 10.

U članku 99. točka 2. briše se.

Članak 11.

U članku 103. točka 2. briše se.

Članak 12.

U članku 133. riječi: »ministarstvo mjerodavno za obitelj ili drugo tijelo prema posebnom propisu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje«.

Članak 13.

Podnaslov iznad članka 137. i članci 137., 138., 139., i 140. brišu se.

Članak 14.

U članku 145. riječi: »tijelo državne uprave na teret čijih sredstava se naknada isplaćuje« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje«.

Riječi: »stavak 5.« zamjenjuju se riječima: »stavak 4.«.

Članak 15.

Podnaslov iznad članka 171. i članci 171., 172., 173. i 174. brišu se.

Članak 16.

U članku 183. točki 1.1. iza riječi: »obrta« dodaju se riječi: »te domaće radinosti i sporednog zanimanja«.

U točki 2.1. iza riječi: »obrta« dodaju se riječi: »te domaće radinosti i sporednog zanimanja«.

Članak 17.

U članku 184. stavak 2. točka 4. riječi: »te stopu za obračun (u %)« brišu se.

Članak 18.

Članak 185. briše se.

Članak 19.

U podnaslovu iznad članka 187. iza riječi: »obrta« dodaju se riječi: »te domaće radinosti i sporednog zanimanja«.

Članak 20.

U članku 187. stavak 1. iza riječi: »obrta« dodaju se riječi: »te domaće radinosti i sporednog zanimanja« a iza riječi: »točka 9.« dodaju se riječi: »i 31.«

Članak 21.

U podnaslovu iznad članka 193. iza riječi: »obrta« dodaju se riječi: »te domaće radinosti i sporednog zanimanja«.

Članak 22.

U članku 193. stavak 1. iza riječi: »obrta« dodaju se riječi: »te domaće radinosti i sporednog zanimanja« a iza riječi: »točka 9.« dodaju se riječi: »i 31.«

Članak 23.

U članku 209. točka 2. iza riječi: »ostalih umanjenja« dodaju se riječi: »i uvećanja«.

Članak 24.

U članku 213. stavak 1. točka 3. riječi: »te propisane stope za obračun (u %)« brišu se.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 411-01/11-01/2

Urbroj: 513-07-21-01/11-1

Zagreb, 10. veljače 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm