Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Porezi, prirezi, naknade > Porez na dohodak >> Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Narodne novine broj: 137/2011 30.11.2011.

MINISTARSTVO FINANCIJA

2750

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11), članka 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 114/11), članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09 i 18/11) i članka 128. stavka 11. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U članku 15. stavku 1. točki 2. riječi: »od 4%« zamjenjuju se riječima: »od 3%«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 3. točki 6. riječi: »od 4%« zamjenjuju se riječima: »od 3%«.

Članak 3.

U članku 77. točka 7. briše se.

Dosadašnje točke 8., 9., 10. i 11. postaju točke 7., 8., 9. i 10.

Članak 4.

U članku 77. b u dijelu kojim se uređuje Obrazac IDD-1 pod B) u stupcu 7. točka c) briše se.

Dosadašnje točke d), e), f) i g) postaju točke c), d), e) i f).

Članak 5.

U članku 81.a u stavku 1. riječi: »za u prethodnom obračunu prekobrojne dane« zamjenjuju se riječima: »za dane koji u prethodnom obračunu nisu uračunati u 183 dana«.

U stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. dane plovidbe, dane za putovanje prema točki 3. ovoga stavka ili stavka 3. ovoga članka, dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu prema točki 4. ovoga stavka i dane liječenja zbog bolesti ili povrede prema točki 5. ovoga stavka koje član posade broda u međunarodnoj plovidbi nije u prethodnoj godini uračunao u 183 dana,«.

U stavku 4. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »te broj dodatnih dana iz stavka 2. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka«.

U stavku 6. točki 1. podtočki 1.5. riječi: »pod r.br. 5 stupac 2« zamjenjuju se riječima: »pod r.br. 5 stupac 8«.

Članak 6.

U članku 90. stavku 2. točki 1. riječi: »primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz stavka 1. točke 2. toga članka i predujmova dobiti te« brišu se.

U točki 4. riječi: »osim primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68. stavka 2. Zakona i članka 41. stavka 6. ovoga Pravilnika« brišu se.

Članak 7.

Iza članka 92. dodaje se naslov:

»4. Izvješće o isplatama dividendi i udjela u dobiti«

i novi članak 93. koji glasi:

»Članak 93.

(1) U skladu s člankom 60. stavkom 5. Zakona isplatitelji dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 9. stavka 1. točke 2. i članka 68. stavka 2. Zakona obvezni su voditi evidenciju o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti po svakoj fizičkoj osobi te Poreznoj upravi dostavljati izvješća o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o isplatitelju i primatelju dividende i udjela u dobiti, načinu isplate, razdoblju u kojem je ostvarena dobit iz koje se dividende ili udjeli u dobiti isplaćuju, iznosu isplate, nadnevku isplate i druge podatke.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona sastavlja se, na temelju evidencije iz stavka 2. ovoga članka, na obrascu »Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu______godine______« (Obrazac DU), a sadržava sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresu sjedišta/prebivališta odnosno uobičajenog boravišta isplatitelja dividende i udjela u dobiti,

– ime i prezime, te osobni identifikacijski broj primatelja dividende i udjela u dobiti,

– način isplate, odnosno dodjele dividende i udjela u dobiti (u novcu, stvarima, odnosno na način sukladno posebnim propisima koji uređuju način takve isplate),

– iznos dividende i udjela u dobiti,

– razdoblje u kojem je ostvarena dobit iz koje se isplaćuje dividenda i udio u dobiti.

(4) Ako se u tijeku poreznog razdoblja isplaćuju predujmovi dividende ili udjela u dobiti iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona, tada se Izvješće iz stavka 3. ovoga članka ne podnosi po isplati predujma nego se isplatom dividende ili udjela u dobiti smatra trenutak kad su predujmovi podmireni iz ostvarene dobiti. Iznimno, ako se predujam dividende isplaćuje u tekućem za prethodno porezno razdoblje, tada se isplatom dividende smatra trenutak isplate predujma.

(5) Izvješće na Obrascu DU sastavlja se i podnosi do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je dividenda ili udio u dobiti isplaćen, ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu podnositelja.

(6) Isplatitelji mogu Obrazac DU dostaviti ispisan putem računala ili elektroničkim putem, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom. Za dividende iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona koje se fizičkim osobama isplaćuju posredstvom Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. (SKDD), podatke iz Obrasca DU (pod uvjetom da SKDD raspolaže istima) Poreznoj upravi u ime isplatitelja elektroničkim putem dostavlja SKDD.

(7) »Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu______godine______« – Obrazac DU, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(8) Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti iz članka 68. stavka 2. Zakona podnosi se na Obrascu ID-1 prema članku 78. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji članci 93., 94. i 95. postaju članci 94., 95. i 96.

Članak 8.

(1) Potvrda lučke kapetanije o danima u međunarodnoj plovidbi – Obrazac DPOM i »Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu ______ godine_____« – Obrazac IDD-1 mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac DU iz članka 8. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. veljače 2012.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/405

Urbroj: 513-07-21-01/11-1

Zagreb, 18. studenoga 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

 

Obrazac DPOM

 
 

Obrazac IDD-1

Obrazac DUNatisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm