Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Razne povezave > Revizija >> Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora NN 62/2011

Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora NN 62/2011

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1395

Na temelju članka 32. stavka 2. točke 13., članka 32. stavka 3., članka 45. stavka 3. i članka 46. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 146/05 i 139/08) te članka 4. točke 33., članka 16. točaka 23. i 26. i članka 38. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine«, broj 43/10), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 20. svibnja 2011., donijelo je

PRAVILNIK

O NADZORU I PROVJERI KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA, ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA I OVLAŠTENIH REVIZORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se sadržaj i opseg nadzora i provjere kvalitete rada koji Hrvatska revizorska komora (daljnje u tekstu: Komora) provodi nad poslovanjem revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, način i temeljna načela organizacije nadzora i provjere kvalitete rada, nositelji provedbe nadzora i provjere kvalitete rada, postupak nadzora i provjere kvalitete rada koji mora biti neovisan u odnosu na revizorska društva, samostalne revizore, zajedničke revizorske urede i ovlaštene revizore te u odnosu na osobe koje obavljaju provjeru kvalitete rada. Uređuje se i postupak izricanja mjera radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora.

II. SADRŽAJ I OPSEG NADZORA I PROVJERE KVALITETE RADA

Članak 2.

(1) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i zajedničkih revizorskih ureda (dalje u tekstu: samostalni revizori) i ovlaštenih revizora, pri čemu provjerava i procjenjuje:

– sukladnost obavljanja revizije (revizijski angažmani) u odnosu na Zakon, Međunarodne revizijske standarde i druga pravila revizorske struke,

– ispunjavanje zahtjeva neovisnosti u odnosu na korisnika revizijske usluge (klijent),

– kvantitetu i kvalitetu angažiranih ljudskih potencijala i ostalih sredstava za obavljanje revizije (sastav revizorskog tima i radni sati),

– zaračunate revizorske naknade,

– primjerenost politika i procedura unutarnjeg sustava praćenja i kontrole kvalitete rada,

– ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvola za obavljanje usluga revizije, odnosno uvjete za dobivanje certifikata za zvanje ovlaštenog revizora,

– ispunjavanje uvjeta za upis u odgovarajuće registre Komore,

– sadržaj i objavu izvješća o transparentnosti,

– izvještaje, druge obavijesti i podatke koje su prema odredbama Zakona i drugih propisa dužni podnositi Komori, odnosno izvještavati je o pojedinim činjenicama i okolnostima.

(2) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada u opsegu potrebnom za utvrđivanje činjenica i dokaza radi dokumentiranog donošenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti poslovanja revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora.

III. NAČIN I NAČELA NADZORA I PROVJERE KVALITETE RADA

Članak 3.

(1) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora:

– prikupljanjem i analizom izvještaja i obavijesti koje su dužni podnositi ili izvještavati Komoru o pojedinim činjenicama i okolnostima,

– izravnim nadzorom,

– izricanjem nadzornih mjera na temelju Zakona, Statuta Komore i ovog Pravilnika.

(2) Provjera ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole za obavljanje usluga revizije, uvjeta za upis u odgovarajuće registre Komore te izvještaja, obavijesti i podataka koje su revizorska društva/samostalni revizori i ovlašteni revizori dužni podnositi ili izvještavati Komoru o pojedinim činjenicama i okolnostima, provodi se sustavnim pregledom dostavljene dokumentacije.

(3) Provjera i ocjena kvalitete obavljanja revizije i unutarnjeg sustava kontrole kvalitete rada pojedinog revizorskog društva/samostalnog revizora provodi se izravnim nadzorom odnosno pregledom i uvidom u revizorska izvješća, revizijske mape i drugu dokumentaciju u skladu sa svrhom nadzora.

(4) Provjera sustava kontrole kvalitete rada iz stavka 3. ovog članka obuhvaća provjeru primjerenosti i dokumentiranosti cjelovitih politika i procedura za:

– preuzimanje odgovornosti u svezi s kvalitetom rada,

– praćenje ispunjenja etičkih zahtjeva,

– prihvaćanje i nastavljanje odnosa s klijentima i posebnih revizijskih angažmana,

– formiranje revizijskih timova,

– obavljanje revizije (revizijskih angažmana),

– osiguravanje prikladnog praćenja i provjere kvalitete obavljanja revizije, pravilnog djelovanja i primjene standarda u praksi.

Članak 4.

(1) Osnovna načela nadzora i provjere kvalitete rada jesu:

– povjerljivost,

– nezavisnost,

– profesionalno ponašanje,

– javni nadzor.

(2) Dosljednom primjenom osnovnih načela iz stavka 1. ovog članka postižu se uvjeti za neovisnost postupka nadzora i provjere kvalitete rada u odnosu na revizorska društva/samostalne revizore i ovlaštene revizore te u odnosu na osobe koje obavljaju provjeru kvalitete rada.

(3) Nedosljednost u primjeni ili izostanak primjene načela iz stavka 1. ovog članka klasificira se kao nepoštivanje pravila obavljanja nadzora i provjere kvalitete rada.

IV. NOSITELJI NADZORA I PROVJERE KVALITETE RADA

Članak 5.

(1) Nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora obavljaju nadzornici u opsegu koji je primjeren kvalitetnom i cjelovitom nadzoru, primjenom načela i metodologije nadzora i provjere kvalitete rada propisanih internim aktima Komore.

(2) Nadzornici su, u smislu ovog Pravilnika, zaposlenici Komore na poslovima nadzora i provjere kvalitete rada koje je, sukladno Zakonu, imenovalo Upravno vijeće Komore uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije.

(3) Nadzornici u okviru svojih dnevnih radnih zadataka primaju, pregledavaju i analiziraju izvještaje, obavijesti i druge informacije koje revizorska društva/samostalni revizori i ovlašteni revizori dostavljaju Komori za potrebe nadzora i provjere kvalitete rada, a na temelju ovlaštenja, koje izdaje i potpisuje predsjednik Komore, obavljaju nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskog društva/samostalnog revizora.

(4) Kad je potrebno ishoditi stručno mišljenje i/ili ocjenu odgovarajućih stručnjaka, za rješavanje određenih zadataka za potrebe nadzora i provjere kvalitete rada, predsjednik Komore može osim nadzornika angažirati i ovlastiti i druge stručne osobe.

(5) Osobe iz stavka 4. ovog članka obvezne su u obavljanju zadataka za koje su angažirane i ovlaštene, primijeniti načela nadzora i provjere kvalitete rada iz članka 4. ovog Pravilnika.

V. POSTUPAK IZRAVNOG NADZORA I PROVJERE KVALITETE RADA

Članak 6.

(1) Izravni nadzor radi provjere kvalitete rada provodi se kod revizorskog društva/samostalnog revizora najmanje jednom redovitom provjerom u šest godina, a kod revizorskog društva/samostalnog revizora koji obavlja reviziju subjekata od javnog interesa, najmanje jednom redovitom provjerom u tri godine.

(2) Razdoblje između dvije redovite provjere kvalitete bit će kraće u svim slučajevima kad je kvaliteta rada revizorskog društva/samostalnog revizora prethodnom provjerom kvalitete rada ocijenjena nezadovoljavajućom.

(3) Kad Odbor za javni nadzor revizije na temelju članka 42.a Zakona uputi Komori zahtjev za provođenje nadzora određenog revizorskog društva/samostalnog revizora i ovlaštenog revizora, Komora će pokrenuti nadzor neovisno o rasporedu redovitih provjera kvalitete rada iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

(1) Plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada izrađuje se za razdoblje od šest godina (opći plan), a detaljno se razrađuje za jednogodišnja nadzorna razdoblja (godišnji plan).

(2) Plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od šest godina (opći plan) donosi Upravno vijeće Komore u zadnjem kvartalu godine s kojom završava šestogodišnje razdoblje, a najkasnije do 30. studenoga te godine.

(3) Plan i program izravnih nadzora za jednogodišnje nadzorno razdoblje (godišnji plan) donosi Upravno vijeće u zadnjem kvartalu tekuće godine za sljedeću godinu, a najkasnije do 30. studenoga tekuće godine.

(4) Godišnji plan nadzora i provjere kvalitete rada iz stavka 1. ovog članka sadrži broj revizorskih društava/samostalnih revizora kod kojih će se provesti redoviti nadzor i provjera kvalitete rada te terminski raspored planiranih nadzora.

(5) Plan nadzora i provjere kvalitete rada povjerljiva je karaktera za sve osobe koje su uključene u njegovu izradu, usvajanje i provedbu.

(6) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovog članka, opći plan i program izravnih nadzora za prvo šestogodišnje nadzorno razdoblje 2012./2017. donijet će Upravno vijeće do 30. studenoga 2011., a plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada za nadzorno razdoblje 2011./2012. do 31. svibnja 2011.

Članak 8.

(1) Komora obavještava revizorsko društvo/samostalnog revizora o početku nadzora i provjere kvalitete rada u roku od najkasnije 30 (trideset) dana prije početka nadzora, a koji počinje od datuma obavijesti odnosno naloga za izravni nadzor i provjeru kvalitete rada.

(2) U slučaju pokretanja izravnog nadzora kod revizorskog društva/samostalnog revizora na izvanrednoj osnovi, o čemu odluku donosi Komora, te nadzora na zahtjev Odbora za javni nadzor revizije, Komora obavještava revizorsko društvo/samostalnog revizora o početku nadzora u roku koji je kraći od roka iz stavka 1. ovog članka.

(3) U istim rokovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka obavještava se i nadzornik koji je predviđen za provedbu izravnog nadzora i provjeru kvalitete rada.

(4) Nadzornik koji je predviđen za provođenje nadzora obvezan je u roku od 8 (osam) dana od saznanja o dodijeljenom nadzoru izvijestiti Komoru o svakoj okolnosti neispunjavanja kriterija neovisnosti. Nadzornici ne smiju kontaktirati revizorsko društvo/samostalnog revizora niti ovlaštenog revizora u svezi s provjerom kvalitete rada prije službene obavijesti Komore o početku nadzora.

(5) Nadzornik obavlja izravni nadzor uz predočenje pisanog ovlaštenja predsjednika Komore.

Članak 9.

(1) Izravni nadzor i provjera kvalitete rada provodi se u prostorijama revizorskog društva/samostalnog revizora na adresi glavnog ureda, odnosno na drugoj adresi na kojoj obavlja registriranu djelatnost, a iznimno u prostorijama Komore:

– pregledom revizijskih mapa, revizorskih izvješća, drugih poslovnih izvješća izrađenih i dostavljenih za potrebe nadzora i Komore, internih akata o poslovnoj politici, o obavljanju revizije, o internom sustavu kontrole kvalitete rada, te pregledom druge dokumentacije koja se odnosi na poslovanje, i to u izvorniku, u papirnatom obliku i/ili u elektroničkom zapisu na mediju, prema zahtjevu ovlaštenog nadzornika, te

– provjerom kadrovske, stručne, organizacijske i tehničke opremljenosti.

(2) Izravni nadzor revizorskog društva/samostalnog revizora može obuhvatiti cjelokupno poslovanje ili određeni dio poslovanja, a provodi se u opsegu dostatnom za procjenu usklađenosti sa Zakonom, podzakonskim aktima i internim aktima, te pravilnosti i zakonitosti poslovanja.

Članak 10.

Postupak izravnog nadzora obuhvaća:

1. pripremu nadzora,

2. izdavanje naloga za izravni nadzor i provjeru kvalitete rada,

3. najavu nadzora,

4. provođenje nadzora,

5. izradu zapisnika o nadzoru,

6. donošenje nadzornih mjera.

Članak 11.

Priprema nadzora obuhvaća obradu i analizu podataka određenih člankom 20. ovog Pravilnika i podataka o revizorskom društvu/samostalnom revizoru dobivenih na zahtjev Komore ili iz drugih javno dostupnih izvora, u svrhu provedbe izravnog nadzora revizorskog društva/samostalnog revizora, prema određenom predmetu i opsegu izravnog nadzora.

Članak 12.

Nalog za izravni nadzor i provjeru kvalitete rada izdaje i potpisuje predsjednik Komore ili osoba koju on ovlasti. Osim administrativnih podataka o Komori i klasifikacijskih oznaka upravnog predmeta nalog za izravni nadzor i provjeru kvalitete rada obvezno sadrži:

1. pravni temelj nadzora,

2. predmet izravnog nadzora,

3. razdoblje koje je obuhvaćeno nadzorom,

4. planirano trajanje izravnog nadzora,

5. lokacije na kojima će se obavljati izravni nadzor.

Članak 13.

Pri određivanju predmeta nadzora i provjere kvalitete rada polazi se od podataka prethodno prikupljenih od revizorskog društva/samostalnog revizora za potrebe nadzora, od informacija i spoznaja iz drugih izvora, primjenjujući smjernice Metodologije provjere kvalitete rada revizorskih društava i samostalnih revizora, koje su prihvaćene od Upravnog vijeća Komore, kao minimalnog obveznog opsega, vodeći računa o vrsti poslova revizorskog društva/samostalnog revizora, broju i strukturi zaposlenih, vrsti klijenata, te o promjenama financijskog stanja i uspjeha revizorskog društva/samostalnog revizora.

Članak 14.

(1) Ovlašteni nadzornik može tijekom nadzora, u okviru zadanog naloga, a radi utvrđivanja činjeničnog stanja, bez ograničenja pregledavati izvornu dokumentaciju o poslovanju revizorskog društva/samostalnog revizora iz djelokruga obavljanja usluge revizije i dodatnih djelatnosti koje revizorsko društvo/samostalni revizor obavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti.

(2) U slučaju potrebe proširenja zadanog naloga za nadzor, ovlašteni nadzornik može predložiti njegovo proširenje, te od predsjednika Komore zatražiti dodatno ovlaštenje.

Članak 15.

(1) Revizorsko društvo/samostalni revizor dužni su ovlaštenom nadzorniku osigurati uvjete za neometano provođenje izravnog nadzora i provjeru kvalitete rada, te na njegov zahtjev omogućiti pristup izvornim dokumentima i njihovu kontrolu, pregled revizorskih izvješća i radne dokumentacije na osnovi koje su revizorska izvješća sastavljena, te pregled druge dokumentacije i propisanih evidencija.

(2) Na zahtjev ovlaštenog nadzornika, revizorsko društvo/samostalni revizor dužni su osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja te omogućiti provođenje izravnog nadzora u prostorijama u kojima obavljaju registriranu djelatnost, a iznimno, na zahtjev ovlaštenog nadzornika, u prostorijama Komore.

(3) Saznanja i podatke iz nadzora ovlašteni nadzornik i druge osobe koje su upoznate s postupkom izravnog nadzora i provjere kvalitete rada obvezni su čuvati kao poslovnu tajnu.

Članak 16.

(1) Nakon obavljenog izravnog nadzora sastavlja se izvješće o provedenom izravnom nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskog društva/samostalnog revizora u obliku zapisnika, u kojem se navode nalazi s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.

(2) Zapisnik o obavljenom izravnom nadzoru i provjeri kvalitete rada, u smislu ovog Pravilnika, službena je isprava koju sastavlja i potpisuje ovlašteni nadzornik.

Članak 17.

(1) Ovlašteni nadzornik sastavlja zapisnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana službenog završetka izravnog nadzora i provjere kvalitete rada. Dan službenog završetka izravnog nadzora i provjere kvalitete rada posljednji je dan obavljanja nadzora u prostorijama revizorskog društva/samostalnog revizora. Iznimno, dan službenog završetka izravnog nadzora posljednji je dan dodatne provjere podataka u prostorijama Komore koja ne može trajati duže od 15 (petnaest) dana od posljednjeg dana nadzora u prostorijama revizorskog društva/samostalnog revizora.

(2) Revizorsko društvo/samostalni revizor kod kojeg je proveden izravni nadzor i provjera kvalitete rada može uložiti prigovor na zapisnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zapisnika.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovog članka odlučuje ovlašteni nadzornik u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

Članak 18.

(1) Ako ovlašteni nadzornik utvrdi da su prigovori osnovani i da su dostatni za izmjenu nalaza iz zapisnika sastavlja se dodatak zapisniku. U protivnom, podnositelju prigovora dostavlja se pisana obavijest o razlozima neprihvaćanja prigovora.

(2) Rok za sastavljanje dodatka zapisnika ili pisane obavijesti iz stavka 1. ovog članka jest 8 (osam) dana od dana donošenja odluke iz članka 17. stavka 3. ovog Pravilnika.

(3) Na dodatak zapisniku odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 16. i 17. ovog Pravilnika. Revizorsko društvo/samostalni revizor ne može na dodatak zapisniku uložiti prigovor.

VI. NADZOR PRIKUPLJANJEM I ANALIZOM IZVJEŠTAJA I OBAVIJESTI

Članak 19.

Nadzor prikupljanjem i analizom izvještaja i obavijesti jest postupak kontinuiranog praćenja poslovanja i promjena u poslovanju revizorskog društva/samostalnog revizora, a obuhvaća:

1. prikupljanje i analizu izvještaja, obavijesti i drugih podataka koji su propisani Zakonom i podzakonskim aktima,

2. prikupljanje i analizu izvještaja, obavijesti, izjava i ostalih podataka koji se dostavljaju na zahtjev Komore,

3. prikupljanje i analizu obavijesti i informacija dobivenih iz drugih izvora, a vezanih uz obavljanje usluga revizije.

Članak 20.

(1) Revizorska društva/samostalni revizori obvezni su za potrebe nadzora dostaviti Komori jednom godišnje, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, najmanje sljedeće podatke o:

– vlasničkoj strukturi (imateljima dionica/poslovnih udjela), akvizicijama ili promjenama u kvalificiranim udjelima,

– upravljačkoj strukturi,

– ulaganjima na osnovi kojih je revizorsko društvo/samostalni revizor direktno ili indirektno steklo vlasničke udjele u drugoj pravnoj osobi, te svakom naknadnom ulaganju u toj pravnoj osobi,

– promjenama akta o osnivanju i drugih statutarnih akata,

– promjenama ugovora o suradnji s drugim revizorskim društvom/samostalnim revizorom ili odlukama o sklapanju novog ugovora s drugim revizorskim društvom/samostalnim revizorom,

– zaključenju police osiguranja od profesionalne odgovornosti (svote pokrića i specifikacija predmeta osiguranja),

– zaposlenicima (ukupan broj, od toga broj ovlaštenih revizora, broj asistenata, broj administrativnog osoblja, radni status po svim kategorijama),

– ukupnom broju ugovora o reviziji financijskih izvještaja koji su zaključeni s klijentima za prethodnu izvještajnu godinu, od kojih posebno iskazati ukupan broj ugovora sa subjektima od javnog interesa, te ukupnom broju ugovora koji su zaključeni za druge vrste revizijskih angažmana,

– ukupnom broju revizorskih izvješća za prethodnu izvještajnu godinu koje je potpisao revizor ovlašten za potpisivanje revizorskih izvješća (prikaz po svakom revizoru pojedinačno), s popisom naziva klijenata na koje se ta revizorska izvješća odnose,

– ukupnom iznosu naknada za obavljene usluge revizije financijskih izvještaja (razvrstano po vrstama klijenata), ukupnom iznosu naknada za ostale revizijske poslove (razvrstano po vrstama klijenata) i ukupnom iznosu naknada od dodatnih djelatnosti (razvrstano po kategorijama djelatnosti).

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovog članka, revizorska društva/samostalni revizori i ovlašteni revizori dužni su, na zahtjev Komore, dati podatke i informacije o svim drugim pitanjima relevantnim za nadzor i provjeru kvalitete rada.

(3) Komora određuje detaljni sadržaj i oblik izvještaja za potrebe nadzora, te način i rokove njihove izrade i dostave.

Članak 21.

(1) Nadzor prikupljanjem i analizom izvještaja i obavijesti o poslovanju revizorskih društava/samostalnih revizora, koja se dostavljaju na temelju Zakona i ovog Pravilnika, obavljaju nadzornici.

(2) Nadzornik analizom izvještaja i obavijesti:

1. utvrđuje jesu li izvještaji (propisani i na zahtjev) i drugi traženi podaci dostavljeni pravodobno, sadržajno potpuno i pravilno,

2. procjenjuje usklađenost sa zakonskim uvjetima i pravilima struke,

3. procjenjuje rizike kojima je revizorsko društvo/samostalni revizor izložen ili može biti izložen,

4. procjenjuje profil rizičnosti (rizičnost ponašanja) revizorskog društva/samostalnog revizora.

(3) O utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima u poslovanju revizorskog društva/samostalnog revizora koje zahtijevaju poduzimanje nadzornih mjera, nadzornik sastavlja i potpisuje zapisnik.

(4) Na zapisnik o nalazu nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih tijekom prikupljanja i analize izvještaja i obavijesti odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika u svezi sa zapisnikom o provedenom izravnom nadzoru i provjeri kvalitete rada.

Članak 22.

(1) Ako tijekom prikupljanja i analize izvještaja i obavijesti utvrdi nezakonitosti, nepravilnosti i/ili nedostatke u poslovanju revizorskog društva/samostalnog revizora, nadzornik predlaže provođenje izravnog nadzora i/ili poduzimanje nadzornih mjera.

(2) Nadzorne mjere izriču se na jednak način kao u postupku izravnog nadzora i provjere kvalitete rada.

VII. NADZORNE MJERE

Članak 23.

(1) Ako se tijekom provođenja nadzora i provjere kvalitete rada revizorskog društva/samostalnog revizora utvrdi postupanje koje nije u skladu s odredbama Zakona i ostalim pravilima revizorske struke, Komora poduzima mjere predviđene Zakonom i Statutom Komore:

1. izdaje nalog za otklanjanje nepravilnosti,

2. određuje dodatne mjere potrebne za otklanjanje nepravilnosti iz članka 53. Zakona,

3. pokreće stegovni postupak.

(2) Mjere iz stavka 1. ovog članka Komora donosi u roku od 30 (trideset) dana od proteka roka za primjedbe na zapisnik, odnosno od datuma dostave dodatka zapisniku.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, nadzorne mjere mogu se donositi i u tijeku izravnog nadzora kad ovlašteni nadzornik po utvrđivanju opravdanih razloga za njihovo donošenje, predlaže predsjedniku Komore nalaganje mjera za otklanjanje nepravilnosti odmah, bez odgode.

Članak 24.

(1) Komora izdaje nalog revizorskom društvu/samostalnom revizoru za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, u obliku rješenja, nalaganjem radnji i obveza koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa Zakonom, pravilima revizorske struke i drugim propisima.

(2) Nalog iz stavka 1. ovog članka sadrži Zakonom propisane elemente s rokom za izvršenje naloženih radnji i obveznu dostavu izvješća s dokazima o ispravljenoj nepravilnosti, ne dužim od 30 (trideset) dana.

(3) Na nalog za otklanjanje nepravilnosti, revizorsko društvo/samostalni revizor može uložiti pisani prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od njegova primitka.

(4) O prigovoru odlučuje Upravno vijeće Komore u roku od 3 (tri) dana od dana njegova zaprimanja. Odluka Upravnog vijeća Komore o prigovoru je konačna.

Članak 25.

(1) Revizorsko društvo/samostalni revizor obvezni su u roku iz članka 24. stavka 2. ovog Pravilnika dostaviti Komori izvješće s dokazima o provedenim radnjama iz naloga za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u poslovanju.

(2) Ako izvješće iz stavka 1. ovog članka zajedno s dokazima potvrđuje da su utvrđene nepravilnosti otklonjene, Komora će donijeti odluku o ispunjenju obveza po izdanom nalogu za otklanjanje nepravilnosti. Prije donošenja odluke, Komora može provesti izravni nadzor radi dodatne provjere.

(3) Ako izvješće iz stavka 1. ovog članka nije dovoljno dokumentirano te nije moguće potvrditi da su utvrđene nepravilnosti otklonjene, Komora donosi odluku kojom nalaže revizorskom društvu/samostalnom revizoru dostavu dodatnih dokaza u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke.

(4) Odluku o izvješću s dokazima o provedenim radnjama iz stavaka 1. i 2. ovog članka Komora donosi u roku od 60 (šezdeset) dana, u protivnom smatra se da su nepravilnosti otklonjene.

Članak 26.

(1) U slučaju kad se tijekom nadzora revizorskog društva/samostalnog revizora utvrde nepravilnosti u poslovanju i nepoštivanje Zakona i pravila obavljanja revizije i ostalih pravila revizorske struke, Komora rješenjem nalaže upravi revizorskog društva odnosno samostalnom revizoru usvajanje i primjenu dodatnih mjera:

• donošenje i primjena internih akata – politike i procedure kojima se definira funkcioniranje sustava unutarnje kontrole,

• donošenje i primjena politika i procedura za monitoring sustava unutarnje kontrole,

• izrada akcijskog plana koji obuhvaća preporuke za poboljšanje sustava unutarnje kontrole i postupanje po istom,

• donošenje i primjena internih akata – politike i procedure za postupanje s povjerljivim podacima,

• donošenje i primjena politika i procedura monitoringa nad postupanjem s povjerljivim podacima,

• uspostavljanje, donošenje i primjena politika i procedura kojima se osigurava pravilna primjena Zakona,

• uspostavljanje, donošenje i primjena politika i procedura kojima se osigurava u potpunosti primjena Međunarodnih revizijskih standarda,

• upućivanje na primjene Smjernica izdanih od strane Komore kao preporuka najbolje prakse,

• izrada akcijskih planova za potpunu i pravilnu primjenu Međunarodnih revizijskih standarda i postupanje po istom,

• upućivanje na dodatnu edukaciju i izobrazbu i

• druge dodatne mjere.

(2) O odluci o usvajanju i primjeni dodatnih mjera, revizorsko društvo/samostalni revizor obvezni su Komoru izvijestiti i dostaviti dokaze o učinjenom, u roku od 30 (trideset) dana od datuma rješenja.

(3) Komora donosi Odluku o izvješću s dokazima iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 (šezdeset) dana.

Članak 27.

(1) Ako se tijekom nadzora utvrde povrede obveza i ugleda člana Komore koje su prijestup za koji revizorsko društvo/samostalni revizor i ovlašteni revizor odgovaraju stegovno, podnosi se prijava stegovnom tužitelju Komore.

(2) Stegovno vijeće provodi stegovni postupak i donosi odluke o stegovnoj odgovornosti sukladno odredbama Statuta Komore.

Članak 28.

Kada se u provedbi nadzora revizorskog društva/samostalnog revizora i ovlaštenog revizora utvrdi postojanje radnji ili djela koja su kažnjiva po zakonu, predsjednik Komore podnosi prijavu nadležnom državnom tijelu.

Članak 29.

U postupku provođenja nadzora i provjere kvalitete rada te odlučivanja Komore odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (»Narodne novine«, broj 80/07). Svi postupci nadzora koji su započeli prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/1

Urbroj: 251-442-01-11-01

Predsjednica

Hrvatske revizorske komore

Ana Krivičić, dipl. oec., v. r.Natisni trenutno stran
Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija


Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm