Traženje po stranama:
Dodaj među omiljene.

Računovođa.com
Portal sa računovodskim i poreznim informacijama
Vijesti:

 

Vlada o uvođenju instituta osobnog bankrota

Obnova zahtjeva za doplatak za djecu

Aktualno:

 

 

 

 

 

Ne propustite!

Narodne novine Službeni list

Tečajna lista HNB

ePorezna

Sudski registar trgovačkih društava

Registar poslovnih subjekata - DZS

Registar poslovnih subjekata

Središnji obrtni registar

Evidencija zadruga

Regos

Porezna uprava

Fina

Ministarstvo gospodarstva

Državni ured za reviziju

Revizorska komora

HZZO

HUB

HZZ

HGK

HOK

HANFA

HNB

Proračunsko računovodstvo

Državni inspektorat

Carinska uprava

HZMO

Portal javne nabave

HZZOZZR

Neprofitno računovodstvo

Vlada.hr

Moja uprava

DZS

Hitro.hr

Visoki trgovački sud

AZTN

 

 

Tiskanje obrazaca
(za pogled trebate Adobe Acrobat Reader)

OBRASCI FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

OBRASCI R-Sm

OBRAZAC ID

 

  Prva strana > Plaće i zapošljavanje > Mirovinsko osiguranjem, doplatak za djecu >> Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Narodne novine br.: 57, 25.05.2011.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1263

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/2000, 59/2001, 109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004, 92/2005, 43/2007, 79/2007, 35/2008, 40/2010, 121/2010 i 130/2010), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU STAŽA OSIGURANJA NA TEMELJU PLAĆENIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način utvrđivanja staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa i obveza koje proizlaze iz neuplaćenih doprinosa za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (u daljnjem tekstu: osiguranici).

Članak 2.

Osiguranicima iz članka 1. ovoga pravilnika smatraju se osiguranici iz članka 10. stavka 1. točke 7., članka 11. do 14. i članka 16. i 17. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/2000, 59/2001, 109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004., 92/2005, 43/2007, 79/2007, 35/2008, 40/2010, 121/2010 i 130/2010 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka bračni drug profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata koji je počevši od 1. siječnja 2009. osiguran na produženo osiguranje na temelju okolnosti iz članka 17. stavka 2. točke 7. Zakona te osobe osigurane prema članku 17. stavku 4. Zakona ne smatraju se osiguranicima iz članka 1. ovoga Pravilnika.

II. UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA

Članak 3.

Osiguranicima iz članka 2. ovoga Pravilnika računa se kao staž osiguranja razdoblje provedeno u osiguranju, ako su u cijelosti plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje i obveze koje proizlaze iz neuplaćenih doprinosa.

Ako doprinosi za mirovinsko osiguranje i obveze koje proizlaze iz neuplaćenih doprinosa nisu u cijelosti plaćeni, tada se kao staž osiguranja računa samo razdoblje osiguranja pokriveno uplatama koje se utvrđuje u postupku izračuna pokrivenosti staža osiguranja.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, osiguranicima koji su s Ministarstvom financija – Poreznom upravom sklopili ugovor o nagodbi iz članka 10. Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (»Narodne novine«, broj 117/2001, 95/2002 i 19/2003), razdoblje osiguranja obuhvaćeno važećim ugovorom o nagodbi računa se kao staž osiguranja tek nakon ispunjenja obveze iz ugovora o nagodbi u cijelosti.

Članak 5.

Utvrđivanju staža osiguranja prethodi kontrola pravilnosti primjene zakonskih propisa i drugih podzakonskih akata koji se odnose na uspostavu prijavno-odjavnih podataka i osnovica za obračun doprinosa koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, te na kontrolu zaduženja i uplata doprinosa.

Kontrola se obavlja uvidom u prijavno-odjavne podatke, druge podatke i dokumentaciju Zavoda, uvidom u podatke i dokumentaciju Porezne uprave, Središnjeg registra osiguranika, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i centara za socijalnu skrb, te uvidom u druge evidencije vezane uz status osiguranika.

III. IZRAČUN POKRIVENOSTI STAŽA OSIGURANJA UPLATAMA

Članak 6.

Izračun pokrivenosti staža osiguranja uplatama obavlja se na način da se iz uplaćenog iznosa najprije podmiruju troškovi ovrhe, zatim kamate na dio glavnice koja je dospjela najranije (obračunate do dana uplate) te odgovarajući dio glavnice na koju su obračunate kamate prema propisanom dospijeću obveze.

Članak 7.

Kada se obveze doprinosa odnose na više osnova osiguranja, izračun pokrivenosti staža osiguranja uplatama obavlja se za svaku pojedinu osnovu osiguranja odvojeno.

Članak 8.

Izračun pokrivenosti staža osiguranja obavlja nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod):

1. kada osiguranik podnese zahtjev za upis staža osiguranja u radnu knjižicu;

2. kada se pokrene postupak za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu u smislu članka 32. stavka 4. Zakona ili prava na invalidsku mirovinu u smislu članka 54. stavka 7. Zakona, te prava na obiteljsku mirovinu u smislu članka 60. Zakona;

3. na zahtjev nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice područne službe Zavoda koja provodi postupak za priznanje prava prema Zakonu za koje je propisan uvjet mirovinskog staža;

4. na zahtjev nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice područne službe Zavoda koja provodi postupak prethodnog kompletiranja podataka na temelju obavijesti osiguranika o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na mirovinu;

5. na zahtjev nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice Zavoda, a u povodu zahtjeva za izdavanje potvrde o navršenom stažu osiguranja za inozemnog nositelja osiguranja;

6. u postupcima utvrđivanja zastare prava na naplatu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje i otpisa duga doprinosa zbog nenaplativosti koje provodi Zavod u svojoj nadležnosti;

7. na zahtjev Ministarstva financija – Porezne uprave za dostavu podataka radi provedbe postupka i donošenja rješenja o utvrđivanju zastare prava na naplatu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje te nenaplativosti duga u svojoj nadležnosti;

8. kada zaprimi pravomoćno rješenje Ministarstva financija – Porezne uprave ili nadležnog suda kojim je djelomično ili u cijelosti utvrđen nastup zastare prava na naplatu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, a izračun pokrivenosti staža osiguranja uplatama nije obavljen u prethodnom postupku prije donošenja rješenja;

9. kada zaprimi pravomoćno rješenje Ministarstva financija – Porezne uprave kojim je otpisan dug po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje zbog nenaplativosti;

10. kada zaprimi obavijest Ministarstva financija – Porezne uprave na temelju koje je ispunjen uvjet za prestanak prava na produženo osiguranje primjenom članka 17. stavka 5. Zakona.

Članak 9.

Na temelju pravomoćnog rješenja Ministarstva financija – Porezne uprave kojim je djelomično ili u cijelosti utvrđen nastup zastare prava na naplatu duga po osnovi kamata na glavnicu duga doprinosa za mirovinsko osiguranje, a ne i glavnice, izračun pokrivenosti staža osiguranja uplatama obavlja se samo kada se pokrene postupak za priznanje prava na mirovinu ili ako na temelju uplate neotpisane glavnice duga doprinosa, na koju se odnose kamate otpisane zbog zastare, osiguranik podnese zahtjev za upis staža osiguranja u radnu knjižicu.

Članak 10.

Izračun pokrivenosti staža osiguranja obavlja se na temelju dokumentacije i podataka iz evidencije Zavoda, te dokumentacije i podataka iz evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave.

Za razdoblje osiguranja od 1. srpnja 1986. do 31. prosinca 1993. izračun pokrivenosti staža osiguranja obavlja se na temelju rješenja o mjesečnim osnovicama za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje i mjesečnom iznosu doprinosa, te na temelju financijske i druge dokumentacije Ministarstva financija – Porezne uprave, odnosno ranije nadležne Uprave društvenih prihoda.

Članak 11.

U slučaju raskida ugovora o nagodbi iz članka 10. Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava obavlja se izračun pokrivenosti staža uplatama i to na način određen člankom 6. ovoga Pravilnika.

Pri izračunu pokrivenosti staža iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se u obzir i uplate osiguranika izvršene prema ugovoru o nagodbi na računu 7560.

Podatke o uplatama na računu 7560, specificirane po datumu i iznosu koji se odnosi na podmirenje duga po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje, nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda dostavlja nadležna ispostava Porezne uprave.

Članak 12.

Pri izračunu pokrivenosti staža osiguranja za umrlog osiguranika nakon kojeg je ostalo više nasljednika na koje je prenesen dug po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje i obveza koje proizlaze iz neuplaćenih doprinosa, u postupku koji prethodi priznanju prava na obiteljsku mirovinu ili otpisu duga doprinosa zbog zastare ili nenaplativosti, podaci o zaduženju i uplatama svih nasljednika se objedinjuju.

Članak 13.

Za razdoblje osiguranja za koje je rješenjem Porezne uprave utvrđena zastara prava na obračun doprinosa ne obavlja se izračun pokrivenosti staža uplatama.

Razdoblje iz stavka 1. ovoga članka ne računa se i ne utvrđuje u staž osiguranja.

Članak 14.

Kada za razdoblje osiguranja od 1. srpnja 1986. do 31. prosinca 1993. nadležno tijelo ili osiguranik ne raspolažu dokumentacijom iz članka 10. stavka 2. ovoga pravilnika, tada se za to razdoblje ne obavlja izračun pokrivenosti staža osiguranja uplatama.

Razdoblje iz stavka 1. ovoga članka ne računa se i ne utvrđuje u staž osiguranja.

Članak 15.

Podaci koji proizlaze iz izračuna pokrivenosti staža osiguranja uplatama, a koje nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Zavoda dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, koriste se samo radi utvrđivanja razdoblja osiguranja na koje se odnosi nenaplaćeni dug i nisu temelj za knjiženje obveza u analitičkoj evidenciji Ministarstva financija – Porezne uprave.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u slučaju iz članka 8. točke 7. ovoga pravilnika.

Iznimno, u slučaju iz članka 8. točke 8. i 9. ovoga pravilnika, kada se razdoblje osiguranja za koje se rješenjem Porezne uprave otpisuju doprinosi ne podudara s razdobljem staža osiguranja koje je Zavod utvrdio izračunom pokrivenosti staža uplatama, podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi radi donošenja rješenja o ispravku pogreške kojim se ispravlja razdoblje osiguranja za koje se otpisuje dug.

IV. POTVRDE O RAZDOBLJU STAŽA OSIGURANJA

Članak 16.

U slučaju iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Zavoda izdaje potvrdu o razdoblju provedenom u osiguranju za koje su u cijelosti plaćene obveze po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje.

U slučaju iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Zavoda na temelju izračuna pokrivenosti staža uplatama izdaje potvrdu o razdoblju staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi i kamate koje proizlaze iz plaćanja doprinosa izvan propisanog roka dospijeća.

Članak 17.

U slučaju iz članka 4. ovoga Pravilnika nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Zavoda izdaje potvrdu o razdoblju osiguranja na koje se odnosi ugovor o nagodbi.

Na temelju podataka Ministarstva financija – Porezne uprave o ispunjenju obveze iz ugovora o nagodbi u cijelosti, nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Zavoda izdaje o tome potvrdu.

Kada je dug po osnovi doprinosa za mirovinsko osiguranje otpisan primjenom članaka 8. i 14. Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava, nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica područne službe Zavoda izdaje potvrdu o razdoblju osiguranja na koje se otpisani dug doprinosa odnosi.

Članak 18.

U slučaju iz članka 13. ovoga pravilnika nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Zavoda izdaje potvrdu o razdoblju osiguranja za koje je utvrđena zastara prava na obračun doprinosa.

U slučaju iz članka 14. ovoga Pravilnika nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica Zavoda izdaje potvrdu o razdoblju osiguranja za koje nije moguće pribaviti dokumentaciju iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Potvrde iz članka 16., 17., i 18. ovoga Pravilnika koriste se radi promjene prijavno-odjavnih podataka, upisa staža u radnu knjižicu i ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja prema odredbama Zakona.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/226

Urbroj: 526-09-02/1-11-11

Zagreb, 13. svibnja 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.



Natisni trenutno stran




Korisnik:

Elektronska adresa, sa kojom ste se registrirali (primjer: ime@vasdomen.hr)
 
Lozinka:

 
Zapamti me na ovom kompjutoru (7 dana):

Da li ste zaboravili lozinku?
Registracija






Prijava na e-vijesti

...

Tražite računovodski servis?

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZIJSKI POSLOVI; POREZNO SAVJETOVANJE

Obrazovanje, tečajevi, seminari

...

Literatura

Korisni linkovi

Telefonski imenik

Hina

Prognoza vremena

Temperature mora

Kakvoća mora

Stanje na cestama

Sjednice i odluke Vlade RH

 

Porezno in pravno savjetovanje!

...

Programska oprema

Računovodstveni programi

 
Virusi!

...

Najtraženije:
obrazac id1 id i idd naknade obrasci r-sm amortizacijske stope potvrda o rezidentnosti test službeni put obrazac id putni troškovi sudski registar trgovačkih društava pdv plaća -1' amortizacija porez po odbitku id obrazac stope amortizacije id 1 naknada
Najsadržaj:
knjiga popisa robe naknada putni troškovi amortizacija amortizacijske stope id i idd id 1 sudski registar poslovnih subjekata Sudski registar trgovačkih društava PDV Registar poslovnih subjekata Obrazac ID obrazac id1 devizno poslovanje stope amortizacije Sudski registar RH službeni put naknade Obrasci R-Sm